492901

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
CPD 420
Bedienungsanleitung
Manual instruction
Mode d’emploi
Istruzioni d’uso
Instrucciones de uso
Gebruikshandleiding
Ce document est fournit uniquement à titre d’information.
Les équipements et options proposés peuvent varier selon
les spécifications propres à chaque pays.
Olympia Business Systems Vertriebs GmbH se réserve le
droit d’apporter des corrections ou modifications au contenu
de ce document sans préavis. Des mises à jour ultérieures
les signaleront éventuellement aux destinataires.
Este manual de instrucciones de manejo es a titulo
informativo. Su contenido no es incluido en el contrato de
compraventa de la maquina. Todos los datos mencionados en
el mismo reflejan valores nominales.
El equipamiento y los dispositivos opcionales descritos
pueden variar segun las especificaciones nacionales.
Olympia Europe GmbH se reserva el derecho a efectuar
modificaciones en el contenido de este manual
o en la propia maquina.
Deze gebruiksaanwijzing dient ter infomatie, de inhoud ervan
is geen onderwerp van een overeenkomst. Bij alle genoemde
gegevens gaat het slechts om nominale waarden. De
beschreven uitrustingen en opties kunnen verschillen, al naar
gelang de specifieke eisen van ieder atzonderlijk land.
Olympia Europe GmbH behoudt zich het recht van inhoude-
lijke en technische wijzigingen voor.
Le istruzioni sono puramente informative. ll contenuto non ha
effetti contrattuali, Tutti i dati sono valori nominali. Le configu-
razioni e opzioni descritte possono cambiare secondo il
Paese di esportazione.
Olympia Europe GmbH si riserva modifiche di contenuto e
tecniche.
Diese Bedienungsangsanleitung dient der Information. Ihr
Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Daten
sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstat-
tungen und Optionen können je nach den länderspezifischen
Anforderungen unterschiedlich sein. Die Olympia Europe
GmbH behält sich inhaltiche und technische Änderungen vor.
This instruction manual is purely informative. The contents
are not part of any offer for sale or contract. The specificati-
ons, extensions and options described may differ from coun-
try to country. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
reserves the right to revise specifications, make modifications
and technical changes to the product described here in wit-
hout notification.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Olympia CPD 420 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Olympia CPD 420 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info