Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
Snelstartgids
Kasregister CM 1820 plus
plusplus
plus (30)
Olympia 08.2002 Pagina 1 Technische wijzigingen voorbehouden!
De snelstartgids beschrijft alleen de belangrijkste zaken.
Nadere informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.
Kassarol plaatsen
Printerdeksel zoals afgebeeld openen. Papierrollen met een breedte van 44 mm en max. diameter van 65 mm
gebruiken. Geen recyclingpapier gebruiken. Dit veroorzaakt meer printerslijtage. Papierrol voor het plaatsen
voorbereiden. Hiervoor de eerste laag verwijderen en het papier recht afknippen. Dit voorkomt papierophoping in de
printer. Uiteinde van de recht afgeknipte papierstrook in de printer steken en op
A (Bon) c.q. } (Journaal)
drukkendrukken tot ca. 10 cm werd getransporteerd. Afhankelijk van het gewenste gebruik de papierstrook langs de
afscheurrand van het printerdeksel of in de opwikkelspoel steken. Printerdeksel sluiten.
CM 1820
O
L
Y
M
P
I
A
plus
CM 1820
OLYMPIA
Opwikkelspoel
De opwikkelspoel is nodig wanneer de journaalstrook (speciale papierrol met twee lagen en doorschrijfmogelijkheid
vereist) of de bon moet worden opgewikkeld.
1. Printerdeksel openen
2.
Opwikkelspoel eruit nemen
3.
Uiteinde van de journaalstrook in de sleuf van de opwikkelspoel steken
4.
Opwikkelspoel in de hiervoor bestemde spoelgeleiders aanbrengen
5.
Voor het verwijderen van de opgewikkelde journaalstrook de opwikkelspoel eruit
nemen en de journaalrol eraf trekken
6.
Opwikkelspoel weer erin leggen
7.
Printerdeksel sluiten
Inktrol vervangen
Aanwijzing: Gebruik uitsluitend originele inktrollen.
CM 1820
OLYMPIA
1. Printerdeksel openen
2. Inktrol aan de handgreep naar boven eruit trekken
3. Nieuwe inktrol voorzichtig in de geleiding aanbrengen
4. Printerdeksel sluiten
Sleutelschakelaar
Stand van de sleutel voor normaal bedrijf (registreren) is REG
Uit Registreren
(normaal bedrijf)
X-rapporten (zonder
geheugenreset)
Z-rapporten (met
geheugenreset)
Programmeren Training
Aanwijzing: Gegevensverlies en blokkering van de kassa in de bedrijfsmodi Z en P mogelijk! Uitsluitend
gebruiken wanneer u vertrouwd bent met de programmering en bediening van de kassa.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Olympia CM 1820 Plus bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Olympia CM 1820 Plus in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info