554360
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
ADDENDUM
Applies to Data Plus 2 models, and Datamax Pro Plus models beginning with serial no. 001290.
Information that follows amends information pertaining to
Battery Procedures
beginning on page 62 of the
Data Plus 2 Owner's Guide (Doc. No. 12-2144) and page 72 of the Datamax Pro Plus Owner's Guide (Doc.
No. 12-2141), and the
Warning
on page 68 and 78 of the manuals.
The Warning given on pages 68 and 78 of the respective Owner's Guides indicates that Nitrogen
and Oxygen calculations will be erased when the battery is replaced between repetitive dives and
that Date and Time settings will have to be reset.
In response to requests to retain Nitrogen and Oxygen calculations, the electronic circuitry has been
modified so the units will continue to function on real time for a period of 10 seconds after the battery is
removed. By removing the battery hatch and having a new battery ready to insert, the user can take
advantage of this enhanced feature of the Datamax Pro Plus and Data Plus 2.
CAUTION: If the new battery is not inserted within 10 seconds after removal of the battery
that's in the unit, you must wait for a minimum of 2 minutes prior to inserting the new
battery. Otherwise, the unit may enter Dive Mode, perform a quick dive while on the sur-
face, log the dive, then resume normal operation.
Therefore, to retain calculated data for repetitive dives, the battery must be replaced in less
than 10 seconds!
OWNER'S GUIDES
Data Plus 2Data Plus 2
Data Plus 2Data Plus 2
Data Plus 2
&&
&&
&
DataMax Pro PlusDataMax Pro Plus
DataMax Pro PlusDataMax Pro Plus
DataMax Pro Plus
© 2002 Design 1999 Doc. No. 12-2175 (9/99)

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oceanic DataMax Pro Plus bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oceanic DataMax Pro Plus in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oceanic DataMax Pro Plus

Oceanic DataMax Pro Plus Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 88 pagina's

Oceanic DataMax Pro Plus Gebruiksaanwijzing - English - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info