Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
numark.com
Quickstart Guide Guía de inicio rápido
1
2
3
4 5 6
Remove the NS7II from the packaging. Remove the two platter
assemblies from package (underneath the NS7II controller). Place
the NS7II is on a flat, stable surface for operation. Ensure unit has
adequate air flow to all ventilation ports (especially if installed in a
case).
Retire el NS7II del embalaje. Retire los dos conjuntos de plato del
embalaje (están debajo del controlador NS7II). Coloque el NS7II
sobre una superficie plana y estable para hacerlo funcionar.
Asegúrese de que la unidad tenga un flujo de aire adecuado en
todas las aberturas de ventilación (especialmente si se instala dentro
de una caja).
Place the platter onto the NS7II by aligning the pins in the bottom of
the platter with the holes in the NS7II's motor.
Coloque el plato en el NS7II alineando los pernos de la parte
inferior del plato con los orificios del motor.
Place the slipmat onto the platter, then place the vinyl over the
slipmat.
Coloque la alfombrilla sobre el plato y luego el vinilo sobre la
alfombrilla.
Line up the notch in the spindle with the screw in the vinyl's 45 RPM
Adapter. Use the allen wrench (included) to tighten the screw,
locking the adapter to the spindle.
Alinee la muesca del eje con el tornillo del adaptador de 45 RPM
del vinilo. Use la llave Allen (incluida) para apretar el tornillo,
sujetando así el adaptador en el eje.
Drivers: Download and install the latest drivers from
numark.com/ns7ii. (You will be asked to connect the NS7II to your
computer during installation.)
Software: Download and install the latest version of Serato DJ from
serato.com.
Drivers: Descargue y instale los drivers más recientes de
numark.com/ns7ii. (El sistema le solicitará que conecte el NS7II a la
computadora durante la instalación).
Software: Descargue y instale la versión más reciente de Serato DJ
de serato.com.
Connect input sources (microphones, turntables, CD players, etc.) to
the NS7II. Connect output devices (power amplifiers, sub-mixer,
recorders, etc.) to the NS7II. Turn on (1) input sources, (2) NS7II, (3)
output devices. Connect the NS7II to your computer with the USB
cable (included) and to your headphones. Open Serato DJ and go!
For more information on how to use Serato DJ with NS7II, visit
serato.com/dj/support and select Numark NS7II.
Conecte al NS7II las fuentes de entrada (micrófonos, giradiscos,
reproductores de CD, etc.) al NS7II. Conecte al NS7II los dispositivos
de salida (amplificadores de potencia, submezclador, grabadores,
etc.). Encienda (1) las fuentes de entrada, (2) el NS7II, (3) los
dispositivos de salida. Conecte el NS7II a la computadora con el
cable USB (incluido) y a sus auriculares. ¡Abra el software Serato DJ
y allá va! Para más información acerca de cómo usar Serato DJ con
NS7II, visite serato.com/dj/support y seleccione Numark NS7II.
Manual Version 1.0
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Numark NS7 2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Numark NS7 2 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Numark NS7 2

Numark NS7 2 Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 64 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info