Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
13
CONFIGURATION DU MIXTRACK PRO II
1. Placez le Mixtrack Pro II sur une surface plate et stable.
2. Assurez-vous que tous les appareils sont hors tension et que tous les potentiomètres et le gain sont
réglés à « zéro ».
3. Si vous désirez utiliser un microphone, branchez-le sur l’entrée microphone du Mixtrack Pro II.
4. Branchez toutes les sorties du Mixtrack Pro II aux amplificateurs de puissance, aux lecteurs de
cassettes et/ou aux autres sources audio.
5. Branchez tous les appareils à une prise de courant alternatif (CA).
6. Pour mettre les appareils sous tension, utilisez l'ordre suivant :
Votre ordinateur
Tous les amplificateurs, haut-parleurs ou appareils de sortie
7. Trouvez la carte d’installation du logiciel Serato DJ Intro dans la boîte pour télécharger et installer le
logiciel.
8. Lancez le logiciel et chargez la musique sur les modules.
9. Bon DJing!
10. Pour mettre les appareils hors tension, utilisez l'ordre suivant :
Tous les amplificateurs, haut-parleurs ou appareils de sortie
Votre ordinateur
PANNEAU SUPÉRIEUR
1. Browser – Ce bouton permet de parcourir les dossiers et les pistes. Lorsqu’un dossier est sélectionné,
vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton pour y accéder. (Vous pouvez revenir au niveau précédent à
l’aide de la touche BACK.)
2. Load – Ces touches permettent d’assigner la piste sélectionnée au module A ou B, respectivement, du
logiciel.
3. Back – Cette touche permet de parcourir l’arborescence des dossiers et la bibliothèque musicale du
logiciel.
4. Shift – Cette touche permet à plusieurs commandes d’être activées en même temps lorsqu’elle est
enfoncée simultanément avec d’autres.
5. Lecture/Pause – Ces touches permettent de lancer ou de pauser la lecture des modules.
6. CUE – Ces touches permettent d’acheminer l’audio pré-atténuation au canal CUE pour la pré-écoute.
7. Cue – Cette touche permet de programmer et de rappeler le point de repère de la piste en cours. Vous
pouvez maintenir la touche CUE enfoncée afin de relancer momentanément la lecture du point de
repère. La piste jouera jusqu’à ce que la touche soit relâchée et reviendra ensuite au point de repère.
8. Plateau/molette – Cette molette capacitive sensible à la dynamique permet de commander l’audio
lorsque la molette est touchée et déplacée. Lorsque la touche Scratch n’est pas activée, utilisez la
molette afin de modifier temporairement la vitesse de lecture de la piste. Lorsque la touche Scratch est
activée, utilisez la molette pour saisir et déplacer l’audio et créer un effet de « scratch » sur la piste,
comme avec un vinyle. Vous pouvez également saisir le pourtour extérieur non sensible à la
dynamique de la molette afin de modifier la tonalité de la piste.
6
6
14
14
14
14
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
11
11
12
12
11
11
10
10
10
10
13
13
13
13
5
5
20
20
21
21
22
22
23
23
27
27
27
27
28
28
28
28
30
30
20
20
21
21
22
22
23
23
26
26
24
24
25
25
24
24
32
32
32
32
7
7
29
29
29
29
17
17
18
18
19
19
17
17
18
18
4
1
3
2
2
8
8
15
15
4
16
16
31
31
9 9
16
16
19
19
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Numark Mixtrack Pro II bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Numark Mixtrack Pro II in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 7,45 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info