Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
English
Nederlands Espanol
Italiano
Francais DeutschEnglish
39
Muévase por la selección en la forma acostumbra-
da con la rueda de navegación, la función ‚Push‘
y el botón de retroceso.
Una vez introducida la clave, confírmela con ‚OK‘
(Aceptar). También puede acceder al campo a
través de la rueda de navegación.
¡Listo! ¡Ya hemos acabado! Oprima la rueda de navegación de nuevo y accederá al
menú principal, y ya puede sumergirse con NOXON iRadio en el maravilloso mundo de
la radio por Internet.
Nota: recomendamos vericar de vez en cuando si la rmware del aparato correspon-
de con la tecnología más avanzada y actualizarla en caso necesario; sólo así tendrá
acceso a las funciones más novedosas del aparato. Más adelante en el manual le
explicaremoscómo hacerlo.
Oiga y disfrute
Una vez realizada con éxito la instalación puede disfrutar de los horizontes (casi) sin
n de la radio vía Internet.
Seleccione en el menú principal la opción „Internet
Radio“ y conrme la selección.
Enelsubmenúsiguientepuedenavegaralaemisora
quedesee,segúnsusgustospersonales.
Menu principal
UPnP
Sleep
Alarmas
Congurar sistema >
>
>
Internet Radio >
>
39

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Noxon iRadio 310 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Noxon iRadio 310 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 4,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Noxon iRadio 310

Noxon iRadio 310 Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English - 59 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info