Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/51
Pagina verder
NOXON 90elf
38
B2 - Installation unter Windows-Betriebssystemen
Unter Windows-basierten Betriebssystemen hat sich die Kombination Winamp+Shoutcast
bewährt. Der bekannte Winamp-Player mit Shoutcast-Plugin versorgt hier einen lokal oder
entfernt installierten Shoutcast-Server, der sich dann um die Aussendung der Daten zu den
Endgeräten kümmert. Natürlich gibt es den Shoutcast—Server auch für Mac OS und gängie
Unixe inklusive Linux.
Die Kombination ist schnell installiert, unter http://www.nullsoft.com/ müssen nur Winamp
Lite, das Shoutcast Plugin, sowie der Shoutcast Server geladen und installiert werden.
Alle Programme installieren sich über den NullsoftInstaller selbst, und müssen nur noch ein
wenig konfiguriert werden. Der Shoutcast-Server wird komplett über eine Textdatei konfigu-
riert. Diese ist per Default unter /Programme/SHOUTcast/sc_serv.ini zu finden. Hier lassen
sich einige kosmetische Belange des Servers, wie z.B. sein Name, einstellen. Des Weiteren
sollte mit der Option „Password = (Ihr Passwort)der Server gegen allzu kommunikationswü-
tige Mitnutzer des Netzwerkes abgesichert werden.
Die Textkonsole des Shoutcast-Servers beim Start
Nun kann der Shoutcast-Server durch Doppelklick auf sc_serv.exe gestartet werden, eine
Konsole klappt nun auf und informiert uns über den Status des Servers. Damit sind die An-
tennen schon einmal aufgestellt, jetzt muss lediglich noch seitens des Winamp-Players etwas
zum Shoutcast-Sender geschickt werden.
Hier sind nur einige wenige Sachen einzustellen. Alle haben gemein, dass sie über die Wi-
namp- Konfiguration erreichbar sind, die mit Rechtsklick, Options, Preferences zu erreichen
ist. Zuerst muss das Shoutcast-Relay Plugin in die Signalkette des Players eingeschleift wer-
den. Dies geschieht einfach, indem unter „Plugin/DSP Effect“ das „Nullsoft Shoutcast Source
Plugin“ gewählt wird. Die Konfiguration des Plugins sollte sich dann automatisch öffnen, sollte
dies nicht geschehen kann dies leicht mit „Configure active Plugin“ erzwungen werden.
38

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Noxon 90elf bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Noxon 90elf in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info