504181
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/45
Pagina verder
Inhalt
Sicherheit 4
Erste Schritte 5
Tasten und Komponenten 5
Einsetzen einer SIM-Karte und eines
Akkus 6
Einsetzen einer Speicherkarte 7
Aufladen des Akkus 8
Ein- oder Ausschalten des
Mobiltelefons 9
GSM-Antenne 10
Anbringen einer Trageschlaufe 10
Standardfunktionen 10
Zugriffscodes 10
Sperren des Tastenfelds 11
Symbole 11
Kopieren von Kontakten und Bildern
aus Ihrem alten Mobiltelefon 12
Ändern der Lautstärke eines Anrufs,
Songs oder Videos 13
Offline-Verwendung Ihres
Mobiltelefons 13
Anrufe 13
Tätigen eines Anrufs 13
Anrufen der zuletzt gewählten
Nummer 14
Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit 14
Kontakte 14
Speichern eines Namens und einer
Telefonnummer 14
Verwenden der Kurzwahl 14
Senden Ihrer Kontaktinformationen 15
Verfassen von Text 15
Wechseln zwischen
Texteingabemodi 15
Herkömmliche Texteingabe 16
Verwenden der Texteingabe mit
Worterkennung 17
Mitteilungen 17
Senden einer Mitteilung 17
Anhören von Sprachmitteilungen 18
Senden einer Audiomitteilung 18
Personalisieren des Telefons 19
Informationen zur Startansicht 19
Anpassen der Startansicht 19
Personalisieren der Klingeltöne 20
Verbindungen 20
Bluetooth 20
USB-Datenkabel 21
Uhr 22
Ändern des Datums und der Uhrzeit 22
Wecker 22
Musik und Audio 23
Media-Player 23
UKW-Radio 24
Mail und Chat 26
Informationen zu Mail 26
Senden einer E-Mail 26
Lesen und Beantworten von E-Mails 26
Informationen zu Chat 27
Chat mit Ihren Freunden 27
Im Internet navigieren 27
Informationen zum Internet-Browser 27
Surfen im Internet 28
Hinzufügen eines Lesezeichens 28
Anpassen einer Internetseite an das
Display des Mobiltelefons 29
Datenübertragungskosten einsparen 29
Internetverlauf löschen 29
2Inhalt
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nokia X2-05 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nokia X2-05 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 1,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Nokia X2-05

Nokia X2-05 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 43 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info