Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
12129200. 12149200. Replacement with the new 1200W motor kit A-0.6.5.
1
ASSEMBLY INSTRUCTIONS GM 200 / 300 / 400 SERIES
Instruction No. 82129400/00-08
To be performed by a skilled
or instructed person only !
Disconnect the vacuum cleaner
from the power supply before
starting the work!
! Models with bag-full indicator:
Open the dust cover until it stops
and continue with a little pressure
by hand until it slides free of the
hinges.
Models with no bag-full indicator:
Open the dust cover and lift it out
of the hinges.
Remove filter with dust bag.
Remove the dust bag holder by
pressing bottom clip and ease the
holder out of the bottom. This
releases the hook at the container
wall.
@ To separate the top and bottom
housing and avoid scratches on
the parts, place tool no. 22361400
under the buffer.
Follow instruction 82361500
Remove the strap (12) by hand.
Lift up the buffer and remove the
top housing.
# Free the cord with plug from
the terminal box in the top housing
by using a Pozi screwdriver no. 2
or in old models press it out by
hand.
Remove the cord reel and lock the
cord to the reel. Remove internal
wires and release the on/off switch
by pressing a screwdriver under it.
Remove the motor housing with
four screws by a Pozi screwdriver
no. 2.
Replace the motor unit with the
new complete motor housing
included the thermal switch and
connect wires as described.
Refit in reverse order. Press the
buffer back in place by hand after
mounting the strap around the
housings.
WE
Q
12
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nilfisk gm 430 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nilfisk gm 430 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info