Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
Übersetzung des Originalhadbuchs 19
WARNUNG
Das Stromkabel darf die drehenden Bürsten nicht berühren.
Technische Daten
VP930 220-240V
Schutzklasse (Feuchtigkeit, Staub) V IP 20
Schutzklasse (elektrisch) W II
Luftdurchsatz mit Schlauch und Rohr litres/sec 33
Saugleistung mit Schlauch und Rohr W 240
Vibrationen ISO 5349 a
h
m/s
2
≤ 2,5
Hauptfilter, Oberflächenmaß cm
2
2400
Füllvolumen Staubbeutel litres 15
Gewicht kg 7,9
Filter HEPA H13
Aufnahmeleistung IEC W 760
Schalldruckpegel, IEC 60704-2-1:2015 dB(A) 71
Technische Daten und Details des Geräts können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
EU Konformitätserklärung
Wir,
Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby, DÄNEMARK
Erklären hiermit, dass das Produkt:
Produkt: VAC - Konsument - Trocken
Bezeichnung: 220-240V, 50/60Hz, IPX0
Typ: VP930
Den folgenden Normen entspricht:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
EN 60312-1:2017
EN 60704-2:2015
Entsprechend den Vorschriften von:
2014/35/EC
2014/30/EU
2011/65/EC
2009/125/EC
666/2013/EC
Hadsund 29-08-2017
Esben Graff
VP Portfolio Management, Consumer
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nilfisk VP930 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nilfisk VP930 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Nilfisk VP930

Nilfisk VP930 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 14 pagina's

Nilfisk VP930 Gebruiksaanwijzing - English - 14 pagina's

Nilfisk VP930 Gebruiksaanwijzing - Français - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info