761824
13
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 13
Deel 3:3 -
Technische specicaties en Verklaring van overeeenstemming
Technische specicaties
C 135.1
C-PG 135.1 C 135.1i
Elektrische speci caties Unom 220-240 V 230 V 110-120 V
fnom 50/60 Hz 50 Hz 60 Hz
Pnom 1,8 kW 1,7 kW 1,4 kW
Inom 7,8 A 7,4 A 11,7 A
Beschermingscategorie Class I/Class II Class II Class I
Beschermingsklasse IP XX IP X5
Hydraulische speci caties pnom 10,5 MPa / 105 bar 11,5 MPa / 115 bar 8,5 MPa / 185 bar
pmax 13,5 MPa / 135 bar 10,0 MPa / 100 bar
Q5,8 l/min / 350 l/h 6,3 l/min / 380 l/h 5,5 l/min / 330 l/h
Qmax 8,7 l/min / 520 l/h 7,3 l/min / 440 l/h 6,8 l/min / 400 l/h
Max. Waterinlaatdruk pinlet max 1 Mpa / 10 bar
Max. Waterinlaattemperatuur tinlet max 40° C
Max. waterinlaattemp., aanzuigmodus tinlet max 20° C
Terugslagkracht Fkickback 17,8 N 16,9 N 16,0 N
Gewicht Mmachine 10,1 kg 17,1 kg
Hand-arm vibratie op grond van: Standaard-
sproeier aha < 2,5 ± 1 m/s2
Geluidsdrukniveau LpA LpA
standard 77,2 ± 2 dB(A) 73,3 ± 3 dB(A)
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau LWA LwA
standard 92 dB(A) 89 dB(A)
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nilfisk C 135.1i bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nilfisk C 135.1i in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 8,66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Nilfisk C 135.1i

Nilfisk C 135.1i Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 16 pagina's

Nilfisk C 135.1i Gebruiksaanwijzing - English - 15 pagina's

Nilfisk C 135.1i Gebruiksaanwijzing - Français - 16 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info