Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
De D2Hs fi rmware-update 1/3
De D2Hs fi rmware-update
Bij de fi rmware-update versie 2.00 voor de Nikon D2Hs horen de volgende aanvullingen op de gebruikshandleiding. Tenzij
anders vermeld hebben alle paginanummers betrekking op de Gids voor Digitale Fotografi e met de D2Hs.
Persoonlijke Instelling d2: Maximum aantal opnamen bij continu-opnamen (pagina 42 en 186)
Persoonlijke Instelling d2: Maximum aantal opnamen bij continu-opnamen (pagina 42 en 186)
Het maximum aantal opnamen dat achtereen kan worden gemaakt in de continu-opnamestand is verhoogd van 50 naar 60.
Houd er echter rekening mee dat het fotograferen wordt vertraagd als de geheugenbuff er vol is (pagina 42). Als de ruisonder-
drukking is uitgeschakeld en de gevoeligheid is ingesteld op ISO 100 equivalent, kunnen tot vijftig JPEG fotos en tot veertig
NEF (RAW), NEF (RAW)+JPEG of TIFF (RGB) fotos worden opgeslagen in de geheugenbuff er. De waarden voor JPEG en NEF
(RAW)+JPEG fotos zijn van kracht als JPEG compressie op Vaste grootte is ingesteld (pagina 45).
Tooncompensatie (pagina 66)
Tooncompensatie (pagina 66)
Het tooncompensatiemenu kan nu worden gebruikt om een keuze te maken uit
drie door de gebruiker opgegeven curven. De tooncurven kunnen naar de camera
worden gedownload met Camera Control Pro versie 1.1.1 of Nikon Capture 4 versie
4.4.2 (apart verkrijgbaar).
Gebruik van een GPS-eenheid (pagina 125)
Gebruik van een GPS-eenheid (pagina 125)
De camera kan nu kompaskoersen registreren, afkomstig van een GPS-eenheid met
een digitaal kompas. Gebruikt u een GPS-eenheid die is voorzien van een kompas,
breng dan de GPS-eenheid in lijn met de camera en houd hem minimaal 20 cm van
de camerabody af, zoals rechts weergegeven.
De kompaskoers verschijnt op de GPS-datapagina van de foto-informatieweergave
(zie rechts). Nieuw is dat de breedte- en lengtegraad nu tot drie decimale posities
worden weergegeven (pagena 130).
100-1
LATITU
L
TUDE
TUD
LON
NG
GITUDE
N
G
G
E
D
TU
E
TU
NG
G
TU
E
AL
LTITU
UDE
L
UDE
E
U
TIM
TIME(UT
UTC)
ME
T
T
TIME(U
(UT
TIM
(UT
HEADING
H
NG
:
N
N
:
:
:
35
35
35
35
º
º
º
36 361
36. 361
36
36
361
3
6
.
.
36
3
6
˚˚
'
'
:
E
:
1
39
º
º
44. 224
44 2
44
4 224
44 2
44 2
44 2
˚˚
'
:
11m
:
2
00
6
/
0
1
/
01
:
:
:
1
0
:
4
5
:
36
135.78
:
º
Foto-informatie (pagina 129)
Foto-informatie (pagina 129)
De derde pagina van de foto-informatieweergave (Opname-informatie 1) geeft
nu informatie over vibratiereductie (alleen beschikbaar bij VR-objectieven) en de
scherpstelstand.
100-1
CAMER
C
ERA
ERA
MET
MET
MET
M
M
TERING
RING
T
NG
N
RIN
IN
R
SHU
UT
TTER
U
TT
TT
ER
E
UT
T
E
AP
PERT
RTURE
P
T
RE
URE
R
P
RT
EXPOSURE MODE
XPOSURE MOD
SURE
XPOSURE MOD
URE
RE
S
M
D
EXP
EXP.+/
/
XP
EXP+/
/
EXP
+/
/–
FOCAL LENGTH
EN
E
ENGT
H
O
AL LE
ENG
AF /
A
VR
VR
:
NIKON D2Hs
D2Hs
NIKON D
:
:
:
MATRIX
MATRIX
RI
RIX
X
MATR
MA
X
X
X
RI
X
:
1/250
50
50
5
2
0
0
50
50
25
0
:
F
5
.
6
:
PR
OG
RA
M
:
0
.
0
:
:
:
56
mm
:
S
/
VR-
On
Persoonlijke Instelling a4: Focus tracking met Lock-On (pagina 177)
Persoonlijke Instelling a4: Focus tracking met Lock-On (pagina 177)
Dit menu bevat nu de onderstaande opties.
Optie Beschrijving
Lang
Als de afstand tot het onderwerp abrupt wijzigt, wacht de camera de opge-
geven tijd voordat hij de scherpstelling aanpast. Voorkomt dat de camera
opnieuw scherpstelt wanneer onderwerp kortstondig is afgedekt door ob-
jecten die door het beeld gaan.
Normaal
(standaard)
Kort
Uit
Camera past scherpstelling onmiddellijk aan wanneer afstand tot onder-
werp verandert. Te gebruiken wanneer u snel achtereen een serie objecten
op verschillende afstanden fotografeert.
Nl
SB6I01(1F)
6MBA851F--
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nikon D2Hs bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nikon D2Hs in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info