Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/102
Pagina verder
30
6. Drukknoppen met display
6. Drukknoppen met display
Beschrijving
Drukknoppen met display bestaan in drie uitvoeringen:
het sfeerdisplay
de thermostaat
het ecodisplay
Installatie
Drukknoppen met display zijn geïntegreerd in een brug. Deze bevestig je op een standaard inbouwdoos met schroeven.
1 Sluit de drukknop aan op de tweedraadse buskabel. Gebruik hiervoor de tweevoudige insteekconnector aan de
achterzijde van het bedieningselement. Deze is gemarkeerd met BB. Verbind elke draad afzonderlijk met één
contact.
De drukknop met display is aangesloten. Als je moet doorlussen naar een volgend bedieningselement, gebruik dan
de andere opening van het contact.
2 Schroef de brug vast op de enkelvoudige inbouwdoos om de drukknop met display te bevestigen.
Als de inbouwdoos geen schroefbevestiging heeft, gebruik dan een brug met klauwenset.
Van de brug zijn twee versies beschikbaar:
brug 60 x 71 mm met klauwbevestiging (België)
brug 60 x 71 mm met schroefbevestiging (Nederland)
3 Werk af met een afdekkader naar keuze uit de Niko Pure, Niko Intense of Niko Original reeks.
Strip de draden van de buskabel 9 - 10 mm.
Per contact mogen maximaal twee draden verbonden worden met een diameter van elk 0,5 - 1 mm.
Installatieschema drukknop met display
A. Enkelvoudige inbouwdoos
(geen Niko product)
B. Drukknop met display
C. Afdekkader
A B C
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Niko 550-13060 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Niko 550-13060 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info