Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Start Here
Follow these instructions to set up your router.
Verify That Basic Requirements Are Met
Assure that the following requirements are met:
You have your broadband Internet service settings handy.
The computer is configured to obtain an IP address automatically via DHCP. For
instructions on how to do this, please see the animated tutorials on the Web Safe
Router Resource CD or Appendix C in the Reference Manual on the Web Safe Router
Resource CD.
First, Connect the Router to the Internet
1
1
Connect the Router Between Your PC & Modem
a. Turn off your computer and cable or DSL modem.
b. Disconnect the Ethernet cable (A) which connects from your computer to the
cable or DSL modem.
c. Securely insert the Ethernet cable from your cable or DSL modem into the
Internet port (B) on the RP614.
d. Securely insert one end of the Ethernet cable that came with your router into a
LAN port on the router such as LAN port 4 (C), and the other end into the
Ethernet port of your computer (D).
2
2
Restart Your Network in the Correct Sequence
Warning: Failure to restart your network in the correct sequence could prevent you
from connecting to the Internet.
a. First, turn on the cable or DSL modem and wait 2 minutes.
b. Now, turn on your router.
c. Last, turn on your computer.
Note: If software usually logs you in to the Internet, do not run that software or
cancel it if it starts automatically.
d. Check the status lights and verify the following:
Power: The power light is on. It goes on when your turn the router on.
Test: The test light is off. After turning on the router, the test light should
go off in less than a minute.
Internet: The Internet light on the router is lit. If the Internet light is not lit,
check that the Ethernet cable is securely attached to the router Internet port
and the powered on modem.
LAN: A LAN light is lit. If none are lit, check that the Ethernet cable to the
router from the powered on computer is securely attached at both.
3
3
Log in to the Router
a. From your PC, launch your Internet browser.
b. Connect to the router by typing http://192.168.0.1 in the address field of
Internet Explorer or Netscape
®
Navigator.
c. Enter admin for the router user name and password for the router password,
both in lower case letters.
d. After logging in to the router, you will see the Internet Connection Setup
Wizard on the settings main page.
Installation Guide
Cable or DSL modem
Cable or DSL modem
Web Safe Router
RP614
Cable or DSL modem
Web Safe Router
RP614
Power Test Internet Port LAN Port 4
A
B
Internet Port
C
LAN Port 4
D
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear RP614 v2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear RP614 v2 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info