Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Installation Guide
1. Register With the NETGEAR Insight App
Use the NETGEAR Insight App to register your switch.
1. On your iOS or Android mobile device, visit the app store, search for
NETGEAR Insight, and download the latest app.
2. Open the NETGEAR Insight app.
3. If you did not set up a NETGEAR account, tap Create NETGEAR Account and
follow the onscreen instructions.
4. Enter the email address and password for your account and tap LOG IN.
5. Tap + in the upper right corner.
6. Either use the camera on your phone to scan the serial number bar code
located on the bottom of the switch, or type in the serial number.
7. Tap Go.
8. Tap View Device to add the switch to a network.
The switch is registered and added to your account.
NETGEAR® S350 Series 8-Port Gigabit Ethernet
Smart Managed Pro Switch (GS308T)
NETGEAR® S350 Series 8-Port Gigabit PoE+
Ethernet Smart Managed Pro Switch with 2 SFP
Ports (GS310TP)
Package Contents
Switch model GS308T or GS310TP
GS308T power adapter (varies by region) or
GS310TP adapter with detatchable power cord (varies by region)
Installation guide
2. Connect the Switch
Sample Connections
Note: For more information, see the hardware installation guide which you can
download from https://www.netgear.com/support/.
3. Check the PoE Status (GS310TP Only)
PoE+ power is provided by the GS310TP switch on ports 1-8. The switch can
supply up to 30W PoE+ (IEEE 802.3at) to each port, with a maximum PoE power
budget of 55W across all active PoE+ ports.
The PoE Max LED indicates the status of the PoE budget on the switch:
Off. Sufcient (more than 7W of) PoE power is available.
Solid yellow. Less than 7W of PoE power is available.
Blinking yellow. At least once during the previous two minutes, less than 7W
of PoE power was available.
4. Discover the IP Address
An IP address is required to congure your switch. The switch gets an IP
address from a DHCP server (such as your router) by default. If your switch is not
connected to a DHCP server, use the default IP address: 192.168.0.239.
Note: Make sure that you are using the latest version of the app.
1. On your mobile device, connect with WiFi to the same router as the switch.
2. Open the NETGEAR Insight app and log in to your account.
The current IP address of the switch is displayed.
Sample Connections
GS308T switch
Router
IP camera
ReadyNAS
Gaming console
Smart TV
Internet
Laptop
Desktop
Desktop
GS310TP switch
Router
PoE IP camera
ReadyNAS
PoE Phone
PoE VoIP/Video
Internet
Desktop
Desktop
PoE Access Point
Continued on the other side.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear GS310TP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear GS310TP in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info