Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
FlexPower Base Station for
FlexPower ONVIF Cameras
Model VNB4000-111PAS
Package Contents
Base station
Power cord
(localized to the region)
Note: For the ceiling and wall installation kit, see the other side of this
document.
Ethernet cable
Step 1: Install the Base Station
1. Use an Ethernet cable to connect the base station to a router or switch.
2. Connect the power cord that came in the package to the base station
and plug it in to an electrical outlet.
3. Press the Power button on the rear of the base station.
After the base station boots, the Power LED and the Network LED light
solid green.
Step 2: Sync Your Cameras to the Base Station
1. Make sure that the rechargeable battery is installed in the camera and
the camera is powered on.
For information about how to install the camera battery, see the quick
start guide that came with the camera.
2. Place the camera 2 to 4 feet (60 to 120 cm) from the base station.
3. On the base station, press the SYNC button.
The camera LED on the base station begins blinking green. This indicates
that the base station is attempting to pair with a camera.
4. On the camera, press the SYNC button.
The camera LED blinks blue. This indicates that the camera is attempting
to pair with the base station.
When the camera is paired to the base station, the camera Sync LED
blinks blue rapidly and then the camera LED on the base station lights
solid green.
5. Repeat Steps 1–4 to pair more cameras to the base station, if desired.
6. Move the cameras to the desired locations.
Step 3: Initial Setup
During initial setup, your computer or mobile device must be connected to
the same LAN as the base station. An Internet connection is not required.
1. Connect your computer or mobile device to the same LAN as the base
station.
If you are unable to connect to the same LAN using WiFi, use an Ethernet
cable to connect a computer to the same router or switch as the base
station.
2. Do one of the following:
Windows-based computer. Open a folder and then click
Network or Network Places. Look for a FlexPowerBS-xxx
icon. It might appear in the other devices category.
Mac, Linux, or mobile device. Open a web browser and enter
http://FlexPowerBS-xxx/ (replace xxx with the last 3 digits
of the base station serial number). The serial number is on the
base station label.
IP address. Use your router’s admin web interface or a
network scan tool to look up the IP address for the base
station and then type the IP address into your browser
address bar.
3. Enter the password.
The default password is password.
4. When prompted, create a new password.
You are prompted to select 60 hz or 50 hz for the flicker setting.
5. Either accept the 60 hz default setting, or select 50 hz.
The home page displays all cameras that are paired to the base station.
To change the camera names, use the Camera Settings menu for each
camera.
To refresh the camera image, tap or click the Snapshot button for each
camera. This is useful when mounting and positioning the camera.
For optimal performance, we recommend that you set up motion detection
sensitivity and a motion detection schedule, as described in the Wire-Free IP
Camera Base Station User Manual.
Installation on a Flat Surface
You can mount the base station on a ceiling or wall, or install it on a flat
surface. For optimal antenna performance, we recommend mounting the
base station on a ceiling or installing it on a flat surface. For information
about how to mount the base station, see the other side of this document.
For installation on flat surface, attach the four round rubber feet to the
locations marked by the gray circles on the bottom of the base station.
The FlexPower Base Station accepts WiFi streaming video data from
FlexPower ONVIF Wire-Free IP Cameras and delivers the video data to ONVIF-
compliant VMS platforms such as Milestone. Each base station supports WiFi
streaming from up to four cameras.
Quick Start Guide
November 2018
©2018 Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo logo, and Every Angle Covered are trademarks of Arlo
Technologies, Inc. Other trademarks are for reference purposes only.
Compliance
For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit
www.arlo.com/about/regulatory/.
Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Ave. Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA
www.arlo.com
www.arlo.com/support
Arlo International, Ltd.
Floor 3, Building 3 University Technology Center
Curraheen Road, Cork, Ireland
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear Arlo FlexPower Base Station VNB4000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear Arlo FlexPower Base Station VNB4000 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info