Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
7160 1300 – 10/00
Zorgvuldig bewaren!
Gebruikersinstructie
Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20
Algemeen
De kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 is een modulerende kamerthermostaat, die voorzien is van:
Een draaiknop voor het instellen van de gewenste temperatuur;
Een display, waarop de heersende of de ingestelde temperatuur afgelezen kan worden;
Een programmeertoets, waarmee een automatische nachtverlaging ingeschakeld kan worden;
Een in-/ uitschakelbare automatische energiebesparende tapwaterregeling.
Voor het foutloos functioneren van de kamerthermostaat dienen in de ruimte, waarin de kamerthermostaat
is geplaatst, alle radiatorkranen volledig te zijn geopend.
In de ruimte, waarin de kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 is geplaatst, mogen geen thermostatische
radiatorkranen geplaatst zijn!
De kamerthermostaat mag niet zijn blootgesteld aan de directe invloed van vreemde warmtebronnen.
Ruimtetemperatuur handmatig instellen
l Draai de draaiknop, tot de gewenste ruimte-
temperatuur wordt weergegeven.
Het symbool geeft aan dat de ruimte-
temperatuur wordt ingesteld.
Na 4 seconden verdwijnt het symbool en de
indicatie van de gewenste ruimtetemperatuur.
De gemeten werkelijke ruimtetemperatuur wordt
weer weergegeven.
Automatische nachtverlaging
inschakelen
Het temperatuurverschil tussen dagbedrijf en
nachtverlaging is fabrieksmatig ingesteld op 4 °C.
Dit betekent dat de nachttemperatuur 4 °C lager is
dan de dagtemperatuur, die is ingesteld met de
draaiknop.
l Druk kort op de toets wanneer de nacht-
verlaging moet beginnen, b.v. 22.00 uur.
Gewenste ruimtetemperatuur
20 ˚C
6.00 22.0022.00
16 ˚C
8 uur 16 uur
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nefit Moduline 20 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nefit Moduline 20 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info