602916
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
· Low noise, wide band MC/MM phono stage
· Connect your Turntable to most Ampliers, Receivers, and PCs
· Switched Line Level Input
· Highly accurate Analog-to-Digital Converter
· USB interface to PC for Vinyl-to-Hard Drive recording, USB cable
included
· Analog Line Level Output
· External 24V DC power supply
INSTALLATION AND OPERATION
CONNECT THE TURNTABLE TO THE PP 3i
1 Please make sure all ancillary equipment is turned o and that the NAD
PP 3i is not yet connected to its dedicated Power Supply.
2 Connect the leads from the turntable to the appropriate input sockets
on the back of the NAD PP 3i - MC for moving coil, MM for moving
magnet cartridge. Make sure you connect the Right channel to the
Right input; the Left channel to the Left input. Normally, red connector
denotes the Right Channel; white denotes the Left channel.
3 Once the turntable leads are connected, set the MC/MM switch on the
back of the NAD PP 3i to the correct input setting.
CONNECT THE PP 3i TO AN AMPLIFIER OR RECEIVER
1 Connect suitable RCA leads from the NAD PP 3i to the amplier or
receiver. Always use a so-called “Line-Level” input such as CD, AUX,
Tuner or Tape. Never connect the lead from the NAD PP 3i to an input
marked Phono or turntable.
2 Again, make sure to connect the red plug to the Right channel, and the
white plug to the Left channel of the amplier or receiver.
3 If the lead from your turntable is equipped with a separate earth (GND)
lead, connect this directly to a ground connection on the NAD PP 3i.
Use the thumb screw terminal “GND” which provides the grounding.
CONNECT THE POWER SUPPLY TO THE PP 3i
1 Connect the dedicated Plug-in Power Supply to the NAD PP 3i
(marked24V).
2 Insert the Plug-in Power Supply to a live mains socket; the blue LED on
the NAD PP 3i’s front panel will light up. Installation is now complete.
As the power consumption of the NAD PP 3i is negligible, it can always be
left switched on. It is recommended however that you disconnect the Plug-
in Power Supply from the mains if you are not going to use the NAD PP 3i
for a prolonged period of time (such as a holiday).
CONNECT THE PP 3i TO A PERSONAL COMPUTER
1 Connect the supplied USB cable (or any approved USB cable) between
the USB socket of the PP 3i and the USB socket of your PC. Your PC
should automatically recognize the PP 3i as a “new device” - the amber
LED of the PP 3i will illuminate conrming the connection.
2 Place the supplied Vinyl Studio CD in your PC’s disc drive and follow
the instructions to load the program into your PC.
3 Open the program and follow the instructions to get started recording
your LP’s to your PC’s Hard Disc Drive or other digital device.
®
DIGITAL PHONO / USB PREAMP PP 3i
User Guide
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw NAD PP3i bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van NAD PP3i in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,7 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van NAD PP3i

NAD PP3i Gebruiksaanwijzing - Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info