562257
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
External Source Device
External Device
NAD USB Audio driver must be installed
to stream computer audio via D 3020.
®
D 3020 Hybrid Digital Amplier
Quick Setup Guide
WHAT’S IN THE BOX
DVI OUT
DISPLAY USB USB
LAN DISPLAY USB LAN
FIREWIREFIREWIRE
USB HEADPHONES MIC
USB
DIGITAL AUDIO INPUT
LEFT
SPEAKERS
+12V
TRIGGER
IN
LR
COAXIALOPTICAL 1
RIGHT
AUX 1
OPTICAL 2
ANALOG AUDIO INPUT
Bass EQ (SERVICE)
SUBW
AUX 2
CONNECT!
DIGITAL AND ANALOG OUTPUT DEVICES
IMPORTANT!
· Download the D 3020 Hybrid Digital Amplier and NAD USB Audio driver from the Manuals/Downloads tab of the NAD website link:
http://nadelectronics.com/products/digital-music/D-3020-Hybrid-Digital-Amplier
Install the feet for more stability. Refer to the section FEET INSTALLATION GUIDE in the owners manual for guidance.
Feet x 4
+
CR2025
External Device
2 CHANNEL AUDIO OUT
UNBALANCED
R BALANCED L BALANCED
L
R
POWER
ON
POWER
ON
100-240V ~ 50/60Hz
COMPONENT VIDEO OUT
AUDIO OUT
L R
HDMI OUT1
HDMI OUT2
HDMI OUT1
HDMI OUT2
12V IN
12V OUT
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
12V IN
12V OUT
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
COAXIAL
USB
DIGITAL AUDIO INPUT
LEFT
SPEAKERS
+12V
TRIGGER
IN
LR
COAXIALOPTICAL 1
RIGHT
AUX 1
OPTICAL 2
ANALOG AUDIO INPUT
Bass EQ (SERVICE)
SUBW
AUX 2
USB
DIGITAL AUDIO INPUT
LEFT
SPEAKERS
+12V
TRIGGER
IN
LR
COAXIALOPTICAL 1
RIGHT
AUX 1
OPTICAL 2
ANALOG AUDIO INPUT
Bass EQ (SERVICE)
SUBW
AUX 2
USB
DIGITAL AUDIO INPUT
LEFT
SPEAKERS
+12V
TRIGGER
IN
LR
COAXIALOPTICAL 1
RIGHT
AUX 1
OPTICAL 2
ANALOG AUDIO INPUT
Bass EQ (SERVICE)
SUBW
AUX 2
External Device External Device
2 CHANNEL AUDIO OUT
UNBALANCED
R BALANCED L BALANCED
L
R
POWER
ON
POWER
ON
100-240V ~ 50/60Hz
COMPONENT VIDEO OUT
AUDIO OUT
L R
HDMI OUT1
HDMI OUT2
HDMI OUT1
HDMI OUT2
12V IN
12V OUT
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
12V IN
12V OUT
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
COAXIAL
2 CHANNEL AUDIO OUT
UNBALANCED
R BALANCED L BALANCED
L
R
POWER
ON
POWER
ON
100-240V ~ 50/60Hz
COMPONENT VIDEO OUT
AUDIO OUT
L R
HDMI OUT1
HDMI OUT2
HDMI OUT1
HDMI OUT2
12V IN
12V OUT
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
12V IN
12V OUT
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
COAXIAL
USB
DIGITAL AUDIO INPUT
LEFT
SPEAKERS
+12V
TRIGGER
IN
LR
COAXIALOPTICAL 1
RIGHT
AUX 1
OPTICAL 2
ANALOG AUDIO INPUT
Bass EQ (SERVICE)
SUBW
AUX 2
USB
DIGITAL AUDIO INPUT
LEFT
SPEAKERS
+12V
TRIGGER
IN
LR
COAXIALOPTICAL 1
RIGHT
AUX 1
OPTICAL 2
ANALOG AUDIO INPUT
Bass EQ (SERVICE)
SUBW
AUX 2
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

NAD-D-3020

Zoeken resetten

  • Beste redactie ,mijn vraag aan u is ik heb deze versterker nu 18 maanden en ik speel het geluid via blu tooth en ik krijg momenteel er geen geluid uit kunt u mij misschien een oplossing bieden? ik hoop dat ik antwoord van u krijg
    graag zo spoedig mogelijk met vriendelijke groet Eef Gesteld op 5-10-2021 om 03:56

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw NAD D 3020 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van NAD D 3020 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van NAD D 3020

NAD D 3020 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 12 pagina's

NAD D 3020 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 10 pagina's

NAD D 3020 Gebruiksaanwijzing - English - 10 pagina's

NAD D 3020 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

NAD D 3020 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info