745051
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
© NAD CI 16-60
®
CI 16-60 Multi-Channel Amplier
Quick Setup Guide
GUIDELINE FOR NETWORK SETUP CONNECTION
This guideline is applicable to PC, MAC or smartphone control devices. Adapt the guidelines according to your
control device.
1 Use an Ethernet cable (not supplied) to connect CI 16-60’s LAN port to your Wired network or router.
IMPORTANT NOTES
For wired connection to be established, ensure that a broadband router that supports Ethernet is setup and
available.
Ensure that CI 16-60 and the control device (PC, Mac or smartphone device) are connected to the same network.
Use the information in the rear panel MAC ID sticker to identify the CI 16-60 from your network.
2 Power up your CI 16-60. The CI 16-60 will not communicate with the network when in Eco standby mode.
3 Use any network IP scanner to nd your CI 16-60’s Network ID (listed as the product name (NAD CI 16-60)
immediately followed by the last six digits in the MAC (Machine Access Control) address
(example: NAD CI16-60_123456). Note also the corresponding IP address assigned by the network.
4 Type the IP address into your control devices web browser to access your CI 16-60’s User Interface (UI).
5 Congure your CI 16-60’s Identication, Input/Output and Settings parameters via User Interface.
FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE
1 Upon gaining access to your CI 16-60’s User Interface, check immediately for any rmware update by selecting
“Check For Updates” from the “Settings” tab.
2 Follow the rmware upgrade prompt instructions to complete the upgrade process.
POWER OPTIONS
SETTING DESCRIPTION
Power button Press power button to set unit to operating or standby mode.
Always On
Unit is always in operating mode. Shut down power by disconnecting unit’s AC plug from the mains power
source.
12V Trigger
Presence or absence of +12V DC supply from compatible devices to rear panel +12V TRIGGER IN will remotely
switch the unit to operating or standby mode.
Signal Sense
Unit will instantaneously turn from standby to operating mode if it senses any input signal (approximately
above 2 mV RMS input) applied through any of the GLOBAL or LINE INPUT sockets.
IMPORTANT
CI 16-60 factory default setting for Eco Mode is ON. With “Power Mode” set to “Signal Sense” and “Eco Mode” set
to “ON”, CI 16-60 will automatically go to Eco standby mode after 20 minutes of no active audio source input.
nadelectronics.com/product/ci-16-60-multi-channel-amplier
support.nadelectronics.com
AUDIO OUT
L
R
© NAD CI 16-60
1.
© NAD CI 16-60
x1
© NAD CI 16-60
2 CHANNEL AUDIO OUT
UNBALANCED
R BALANCED L BALANCED
L
R
x1/x2/x3...x8
© NAD CI 16-60
© NAD CI 16-60
© NAD CI 16-60
© NAD CI 16-60
© NAD CI 16-60
© NAD CI 16-60
© NAD CI 16-60
© NAD CI 16-60
MODEM USBLAN 4
LAN 3LAN 2LAN 1
DISPLAY USB USB
x8 x1 x1 x4 x4
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw NAD CI 16-60 DSP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van NAD CI 16-60 DSP in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 5,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info