632611
40
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/44
Pagina verder
40
Viisivyöhykkeinen PA-mikserivahvistin
Ole hyvä ja huomioi aina seuraavat turvallisuutta
kos kevat ohjeet ennen laitteen käyttöön ottoa. Katso
käyttöön liittyviä ohjeita Saksan, Englannin, Rans-
kan tai Italian kie li sistä ohjeista, jos tarvitset lisää
tietoa laitteen käytöstä.
Turvallisuudesta
Tämä laite täyttää kaikki siihen kohdistuvat EU-
direk tiivit ja sille on myönnetty hyväksyntä.
Huomioi seuraavat seikat:
G
Vahvistin ei ole kokonaan kytketty pois verkkovir-
rasta, kun virta on kytketty pois pääkytkimestä ja
silloinkin se kuluttaa vähän virtaa.
G
Tämä laite soveltuu vain sisätilakäyttöön. Suojele
VAROITUS Tämä laite toimii vaarallisella 230 V~
jännitteellä. Älä koskaan tee mitään
muutoksia laitteeseen taikka asenna
mitään ilmanvaihto aukkoihin, koska
siitä saattaa seurata sähköisku.
Käytön aikana kaiutinterminaaleissa (26) on vaar-
allinen jopa 100 V jännite. Sammuta aina PA-lait -
teisto kaikkien kytkentöjen suorittamisen ajaksi.
lai tetta kosteudelta, vedeltä ja kuumuudelta (sal-
littu ympä röivä lämpötila 0 40 °C).
G
Älä sijoita laitteen päälle mitään nestettä sisäl-
tävää, kuten vesilasia tms.
G
Laitteessa kehittyvä lämpö poistetaan il man vaih -
dolla. Tämän vuoksi laitteen tuuletusaukkoja ei
saa peittää.
G
Irrota virtajohto pistorasiasta, äläkä käynnistä lai-
tetta jos:
1. virtajohdossa on havaittava vaurio
2. putoaminen tai muu vastaava vahinko on saat-
tanut aiheuttaa vaurion
3. laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä
Kaikissa näissä tapauksissa laite tulee toimittaa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
G
Älä koskaan irrota virtajohtoa pistorasias ta joh-
dosta vetämällä.
G
Käytä puhdistamiseen pelkästään kuivaa, peh-
meää kangasta. Älä käytä kemikaaleja tai vettä.
G
Laitteen takuu raukeaa, eikä valmistaja, maahan-
tuoja tai myyjä ota vastuuta mahdollisista välittö-
mis tä tai välillisistä vahingoista, jos laitetta on
käytetty muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoi-
tukseen, laitet ta on taitamattomasti käytetty tai
kytketty tai jos laitetta on huollettu muussa kuin
valtuutetussa huollossa.
Kun laite poistetaan lopullisesti käytösta,
vie se paikalliseen kierrätyskeskukseen jäl-
kikäsittelyä varten.
S
FIN
DK
PA-forstærker med 5 zoner
Læs nedenstående sikkerhedsoplys ninger opmærk -
somt igennem før ibrugtagning af enheden. Bortset
fra sikkerhedsoplys nin gerne henvises til den en -
gels ke, tyske, franske eller italienske tekst.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Denne enhed overholder alle nødvendige EU-direk-
tiver og er som følge deraf mærket .
Vær altid opmærksom på følgende:
G
Når forstærkeren er slukket, vil der stadig være et
lavt spændingsforbrug.
G
Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Be -
skyt den mod vanddråber og -stænk, høj luft fug -
ADVARSEL Dette produkt benytter 230 V~. Udfør
aldrig nogen form for modifikationer
på produktet og indfør aldrig gen-
stande i ventilationshullerne, da du
dermed risikere at få elektrisk stød.
Under drift er der farlig spænding op til 100 V på
højtaler terminalerne (26). Ved tilslutning eller
ændring i tilslutning skal forstærkeren slukkes.
tig hed og varme (tilladt omgivelses tem pera tur
0–4C).
G
Undgå at placere væskefyldte genstande, som
f. eks. glas, ovenpå enheden.
G
Varmen, der udvikles i enheden, skal kunne slippe
ud ved hjælp af luftcirku lation. Enhedens ventila -
tionshuller må derfor aldrig tildækkes.
G
Tag ikke enheden i brug og tag straks stikket ud af
stikkontakten i følgende tilfælde:
1. hvis der er synlig skade på enheden eller net -
kablet,
2. hvis der kan være opstået skade, efter at en -
heden er tabt eller lignende,
3. hvis der forekommer fejlfunktion.
Enheden skal altid repareres af autoriseret per -
sonel.
G
Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at
trække i kablet, tag fat i selve stikket.
G
Til rengøring må kun benyttes en tør, blød klud;
der må under ingen omstændigheder benyttes ke -
mikalier eller vand.
G
Hvis enheden benyttes til andre formål, end den
oprindeligt er beregnet til, hvis den ikke er korrekt
tilsluttet, hvis den betjenes forkert, eller hvis den
ikke repareres af autoriseret personel, omfattes
eventuelle skader ikke af garantien.
Hvis enheden skal tages ud af drift for
bestandigt, skal den bringes til en lokal
genbrugsstation for bortskaffelse.
Pa mixerförstärkare för 5 zoner
Innan enheten tas i bruk, läs noga igenom säker-
hetsföreskrifterna. För ytterligare information, läs
den Engelska, Tyska, Franska eller den Italienska
delen av bruksanvisningen.
Säkerhetsföreskrifter
Enheten uppfyller samtliga Eu-direktiv och har där-
för försetts med symbolen .
Ge även akt på följande:
G
Enheten är endast avsedda för inomhusbruk. Skyd -
da enheten mot vätskor, hög luftfuktighet och hög
värme (tillåten omgivningstemperatur 0 40 °C).
VARNING Enheten använder hög spänning
internt (230 V~). Gör inga modifierin-
gar i enheten eller stoppa föremål i
ventilhålen. Risk för elskador före -
ligger.
Vid drift så finns det mycket farliga spänningar, upp
till 100 V förekommer på högtalarterminalerna (26).
Anslutning till dessa får endast ske då enheten är
avstängd.
G
Placera inte föremål innehållande vätskor, t. ex.
drick sglass, på enheten.
G
Värmen som alstras vid användning leds bort
genom självcirkulering. Täck därför aldrig över
enheten eller ställ den så att luftcirkuleringen
försämras.
G
Använd inte enheten och tag omedelbart ut kon-
takten ur elurtaget om något av följande uppstår:
1. Enheten eller elsladden har synliga skador.
2. Enheten är skadad av fall ed.
3. Enheten har andra felfunktioner.
Enheten skall lämnas till auktoriserad verkstad för
service.
G
Dra aldrig ut kontakten genom att dra i sladden
utan ta tag i kontaktkroppen.
G
Rengör endast med en mjuk och torr trasa, an -
vänd aldrig kemikalier eller vatten vid ren göring.
G
Om enheten används på annat sätt än som avses,
om den inte kopplas in ordentligt, om den används
på fel sätt eller inte repareras av auktoriserad per -
sonal upphör alla garantier att gäll. I dessa fall tas
inget ansvar för uppkommen skada på person
eller materiel.
Om enheten skall kasseras bör de lämnas
in till återvinning.
40

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Monacor PA-1120 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Monacor PA-1120 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Deens, Zweeds, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 0,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info