Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/714
Pagina verder
Introduction
N09200100976
Thank you for buying a MITSUBISHI OUTLANDER.
We are confident you will enjoy your vehicle. It has been engi-
neered for optimum performance, durability and comfort. By
thoroughly reading this Owners Manual, you will gain an
understanding of the many features that are included in the
OUTLANDER. The Owners Manual contains descriptions
and illustrations that will assist in the operation and mainte-
nance of your vehicle.
Your Authorized Mitsubishi Motors Dealer will be happy to
assist you with any further questions you may have regarding
the operation of your vehicle.
Please note that this manual applies to all OUTLANDER mod-
els and explains all features including options. Some features
explained in this manual may not be installed on your vehicle.
Please leave this Owners Manual in the vehicle at the time of
resale. The next owner will appreciate having access to the
information contained here.
This manual includes instructions for standard and optional
equipment available at the time of printing. Mitsubishi Motors
Corporation reserves the right to make changes in design and
specifications and to make additions or improvements in its
product without assuming any obligation to install these on
previously manufactured products.
Throughout this manual the words WARNIN G and CAUTION
appear.
These are reminders to be especially careful. Failure to follow the
instructions could result in personal injury or damage to your
vehicle.
WARN I NG
!
Indicates a strong possibility of severe personal injury or
death if instructions are not followed.
CAUTION
!
Points out hazards or unsafe practices that could cause minor
personal injury or damage to your vehicle.
You will see another important symbol:
NOTE Gives helpful information.
As with other vehicles of this type, failure to operate this vehicle
correctly may result in loss of control or an accident. Be sure to
read “on-pavement” and “off-road” driving guidelines in the
“Driving safety” and “Features and controls” sections.
WARN I NG
!
Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle
components contain or emit chemicals known to the State of
California to cause cancer and birth defects and reproduc-
tive harm. In addition, certain fluids contained in vehicles
and certain products of component wear contain or emit
chemicals known to the State of California to cause cancer
and birth defects or other reproductive harm.
©2012 Mitsubishi Motors Corporation Printed in Japan
13GS45X(NAFTA)_Cover2.fm 1 ページ 012年2月24日 金曜日 午前10時54分
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mitsubishi Outlander - 2013 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mitsubishi Outlander - 2013 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 22,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info