Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/434
Pagina verder
N09200102000
Thank you for buying a MITSUBISHI LANCER.
We are confident you will enjoy your vehicle. It has been engineered
for optimum performance, durability and comfort. By thoroughly
reading this Owners Manual, you will gain an understanding of the
many features that are included in the LANCER. The Owners Manual
contains descriptions and illustrations that will assist in the operation
and maintenance of your vehicle.
Your Authorized Mitsubishi Motors Dealer will be happy to assist you
with any further questions you may have regarding the operation of
your vehicle.
Please note that this manual applies to all LANCER models and
explains all features including options. Some features explained in this
manual may not be installed on your vehicle.
Please leave this Owners Manual in the vehicle at the time of resale.
The next owner will appreciate having access to the information con-
tained here.
This manual includes instructions for standard and optional equipment
available at the time of printing. Mitsubishi Motors Corporation
reserves the right to make changes in design and specifications and to
make additions or improvements in its product without assuming any
obligation to install these on previously manufactured products.
Introduction
Throughout this manual the words WARNING and CAUTION
appear.
These are reminders to be especially careful. Failure to follow the
instructions could result in personal injury or damage to your vehi-
cle.
Indicates a strong possibility of severe personal injury or death if
instructions are not followed.
Points out hazards or unsafe practices that could cause minor
personal injury or damage to your vehicle.
You will see another important symbol:
NOTE Gives helpful information.
WARNING
Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle compo-
nents contain or emit chemicals known to the State of California to
cause cancer and birth defects and reproductive harm. In addition,
certain fluids contained in vehicles and certain products of compo-
nent wear contain or emit chemicals known to the State of Califor-
nia to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
©2013 Mitsubishi Motors Corporation Printed in Japan
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mitsubishi Lancer - 2014 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mitsubishi Lancer - 2014 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 60,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info