Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/60
Pagina verder
58
Revision: R00
(8/2018)
Marken
Sämtliche Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken
ihrer jeweiligen Inhaber.
Ausschluss
Technische Daten und Dokumentation können sich ohne Vorankündigung ändern.
Geschwindigkeitsbegrenzung
Mio-Produkte sollen eine sichere Fahrweise unterstützen. Mio spricht sich strikt
gegen überhöhte Geschwindigkeiten und anderes Verhalten aus, das gegen die
örtlichen Gesetze verstößt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die angegebenen
Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht zu übertreten und in einer aufmerksamen,
sicheren Weise zu fahren. Mio übernimmt keinerlei Haftung, wenn Sie durch
die Nutzung dieses Gerätes Bußgelder zahlen müssen bzw. aufgrund von Ge
schwindigkeitsüberschreitungen Punkte auf Ihren Führerschein erhalten. Mio
garantiert weder ausdrücklich noch implizit die Richtigkeit der Daten, die in dieser
Datenbank enthalten sind. Falls Sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit oder
anderer Verstöße gegen das Verkehrsrecht Bußgelder zahlen müssen oder
andere Strafen erhalten oder in einen Unfall verwickelt sind, übernimmt Mio
keine Verantwortung für jedwede Schäden. In einigen Ländern stehen die Daten
bezüglich Geschwindigkeitsbegrenzungen mit dem örtlichen Gesetz und / oder
Richtlinien in Konikt. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die
Nutzung mit dem örtlichen Recht und / oder den Richtlinien vereinbar ist. Die
Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.
Radar-POIs
Mio-Produkte sollen eine sichere Fahrweise unterstützen. Sie können Mitteilungen
erhalten, die Sie vor den Standorten von Radarfallen warnen; dies gibt Ihnen die
Chance, in diesen Bereichen die Geschwindigkeit zu drosseln. Mio garantiert
nicht, dass alle Arten und Standorte von Radarfallen verfügbar sind, da die
Radare entfernt, versetzt oder neue Radare installiert werden können. Mio spricht
sich strikt gegen überhöhte Geschwindigkeiten und anderes Verhalten aus,
das gegen die örtlichen Gesetze verstößt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die
angegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht zu übertreten und in einer
aufmerksamen, sicheren Weise zu fahren. Mio übernimmt keinerlei Haftung, wenn
Sie durch die Nutzung dieses Gerätes Bußgelder zahlen müssen bzw. aufgrund
von Geschwindigkeitsüberschreitungen Punkte auf Ihren Führerschein erhalten.
Mio garantiert weder ausdrücklich noch implizit die Richtigkeit der Daten, die in
dieser Datenbank enthalten sind. Falls Sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit
oder anderer Verstöße gegen das Verkehrsrecht Bußgelder zahlen müssen oder
andere Strafen erhalten oder in einen Unfall verwickelt sind, übernimmt Mio
keine Verantwortung für jedwede Schäden. In einigen Ländern stehen die Daten
bezüglich Blitzern mit dem örtlichen Gesetz und / oder Richtlinien in Konikt. Es
liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die Nutzung mit dem örtlichen
Recht und / oder den Richtlinien vereinbar ist. Die Nutzung erfolgt auf eigenes
Risiko.
59

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mio Pilot 15 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mio Pilot 15 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info