Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
52
Reference
What is GPS?
The Global Positioning System (GPS) is available at any time, free of charge, and
is accurate to within 5m (15ft). GPS navigation is made possible by a network
of satellites that orbit the Earth at around 20,200km (12,552mi). Each satellite
transmits a range of signals which are utilized by GPS receivers, such as your
Mio, to determine an exact location. Although a GPS receiver can detect signals
from up to 12 satellites at any time, only four signals are required to provide a
position or "GPS x" (latitude and longitude), for vehicle navigation systems.
How does my Mio receive GPS signals?
Your Mio receives GPS signals via the internal GPS antenna. To guarantee
the optimum GPS signal strength, ensure your Mio is outdoors, or in a vehicle
outdoors, and has an unobstructed view of the sky. GPS reception is not usually
affected by weather; however, very heavy rain or snow may have a negative effect
on your reception.
Caring for your Mio
Taking good care of your Mio will ensure trouble-free operation and reduce the
risk of damage to your Mio:
Keep your Mio away from excessive moisture and extreme temperatures.
Avoid exposing your Mio to direct sunlight or strong ultraviolet light for
extended periods of time.
Do not place anything on top of your Mio or drop objects on your Mio.
Do not drop your Mio or subject it to severe shock.
Do not subject your Mio to sudden and severe temperature changes. This
could cause moisture condensation inside the unit, which could damage
your Mio. In the event of moisture condensation, allow your Mio to dry out
completely before use.
53

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mio Pilot 15 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mio Pilot 15 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info