367425
29
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
Gebruik
De gourmetschaal wordt zeer heet.
Raak de hete schaal dan ook alleen
met ovenwanten aan. Gebruik een
temperatuurbestendige onderzetter
als u de gourmetschaal wilt neerzet
-
ten.
Vóór het eerste gebruik
Doe voor het eerste gebruik 400 ml wa
-
ter en 3 tot 4 eetlepels azijn of citroen
-
sap in de schaal en verhit het geheel
gedurende 5 minuten met het combina
-
tieprogramma L.
Door de coating van de
gourmetschaal laten de bereide ge-
rechten gemakkelijk los en is de
schaal eenvoudig te reinigen. De
teflonachtige coating is wel krasge-
voelig. Snijd gerechten daarom niet
in de schaal in stukken. Gebruik
voor het omroeren of omkeren van
gerechten houten of kunststof
spatels. Metalen of spitse voor
-
werpen kunnen de coating bescha
-
digen.
Aanbraden / bruineren
Gebruik - ook bij braden - maar weinig
vet of olie. Door de coating koekt het
eten niet aan en kunt u caloriearm ko
-
ken.
Houd de gourmetschaal goed in de
gaten als u met vetten en/of olie
werkt. Olie en vet kunnen bij over
-
verhitting vlam vatten. Brandgevaar!
^
Bereid de gerechten voor zodat u
deze meteen in de hete schaal kunt
leggen.
^
Zet de gourmetschaal op het draai
-
plateau.
Zet de schaal niet op het rooster en
houd een afstand aan van ca. 2 cm
ten opzichte van de ovenwand. Er
kunnen anders vonken ontstaan die
de schaal en de ovenruimte kunnen
beschadigen.
^
Verhit de schaal gedurende maxi
-
maal 5 minuten met het combinatie-
programma L.
De schaal mag niet te heet worden.
De coating kan anders beschadigd
raken.
Als u olie voor het braden gebruikt, kunt
u de olie in de schaal meeverhitten of
nadat de schaal op temperatuur is.
Gebruik boter pas na het verhitten van
de schaal. Boter is
temperatuurgevoeliger dan olie en
wordt anders te donker.
Droog vlees, gevogelte, vis en groente
goed af voordat u deze producten in de
gourmetschaal legt.
Gebruik de gourmetschaal niet voor
het koken of opwarmen van eieren.
De eieren kunnen uiteenspatten.
Gourmetschaal
29
29

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Miele-m-8261-2

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele m 8261 2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele m 8261 2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele m 8261 2

Miele m 8261 2 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 76 pagina's

Miele m 8261 2 Gebruiksaanwijzing - English - 64 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info