Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
it
110
Se non si deve avvolgere completa-
mente il cavo, è possibile disattivare
questa funzione. Durante l'avvolgi-
mento tenere in mano il cavo e tirarlo
brevemente, quando si vuole termina-
re l'avvolgimento.
Accensione e spegnimento (Fig. 24)
Premere il tasto a pedale On/Off .
Impostare la potenza aspirante
La potenza può essere adeguata al tipo
di superficie o di situazione. Se si ridu-
ce la potenza, la bocchetta scorre con
maggiore facilità.
I diversi livelli di potenza sono contras-
segnati da simboli che permettono di
individuare immediatamente per quali
usi è raccomandata quella potenza.
Il livello di potenza selezionato s'illumi-
na di volta in volta di giallo.
Tende, tessuti
Mobili imbottiti, cuscini
Pregiati tappeti velour, passato-
ie
Pulizia quotidiana, a risparmio
energetico, massima silenziosità
Tappeti e moquette a riccioli
Pavimenti duri, tappeti e mo-
quette molto sporchi
Se si utilizza la bocchetta commuta-
bile e questa aderisce troppo al pavi-
mento, ridurre la potenza aspirante
così da aumentarne la scorrevolezza.
A seconda del modello l'aspirapolvere è
dotato di uno dei seguenti regolatori
della potenza aspirante.
Tasti a pedale
Tasti a pedale con possibilità di sele-
zionare i livelli intermedi di potenza
aspirante
Tasti a pedale con funzione Boost
Radiocomando
Impugnatura con radiocomando e
funzione Boost
Tasti a pedale (Fig. 25)
Alla prima messa in funzione l'aspira-
polvere si accende alla massima poten-
za aspirante.
Le volte successive si accende all'ulti-
mo livello di potenza impostato.
Premere il tasto a pedale +, se si de-
sidera aumentare la potenza aspi-
rante.
Premere il tasto a pedale -, se si desi-
dera ridurre la potenza.
Tasti a pedale con possibilità di sele-
zionare i livelli intermedi di potenza
aspirante
Singoli modelli offrono inoltre la funzio-
ne di poter selezionare anche livelli di
potenza compresi tra i 6 livelli indicati.
Attivare la funzione
Premere il tasto a pedale + fino a rag-
giungere il massimo livello di potenza.
Tenere premuto il tasto a pedale -,
finché lampeggia il simbolo del livello
potenza più basso.
Rilasciare il tasto a pedale.
110

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Na het vervangen van de stofzak kan ik de toegangsklep niet meer sluiten, ik hen al de instructies gevolgd maar het ding blijft geblokkeerd. Wat te doen, hoe werkt dat mechanisme eigenlijk en is er een ander middel om te deblokkeren. Sowieso kan ik de stofzuiger niet gebruiken.
    Mvg, Maurice Dedeurwaerder. Gesteld op 18-3-2022 om 00:03

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele Complete C3 - SGDP3 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele Complete C3 - SGDP3 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 4,24 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info