683631
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
fold here fold here fold here fold here fold here
fold herefold herefold herefold herefold here
fold here
fold here
Verkorte gebruiksaanwijzing
Koffieautomaat
Deze verkorte gebruiksaanwijzing vervangt niet de uitgebreide gebruiksaanwijzing.
Het is belangrijk dat u het apparaat goed kent. Lees de gebruiksaanwijzing daarom
grondig door en houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
nl – NL
M.-Nr. 11 204 070
OPTIMAAL GENIETEN VAN UW KOFFIE
INSTELLINGEN
REINIGING EN ONDERHOUD
Reiniging en onderhoud Optimaal genieten van uw koffie Instellingen
Bonen
U kunt onder Instellingen|Bonensoorten
de namen van de bonensoorten wijzigen
en/of de bonensoorten opnieuw toewijzen.
Als u geen bonensoort toewijst, verschijnt
bij de bereiding de vraag, welke bonen-
soort u voor de koffiedrank wilt gebruiken.
De naam van de bonensoort wijzigen
De 3bonenreservoirs verschijnen als volgt
in het display.
Als u 2 of alle bonenreservoirs dezelfde
naam geeft (omdat u slechts 1soort bo-
nen gebruikt), zorg dan dat u de naam op
exact dezelfde wijze schrijft.
ĺ Kies Naam wijzigen.
ĺ Voer de gewenste naam in en raak daar-
na Opslaan aan.
Bonensoorten toewijzen
ĺ Kies Toewijzingwijzigen.
Als u minstens 1profiel en minstens 1kof-
fiedrank opgeslagen hebt, kiest u eerst het
profiel.
ĺ Verander de toewijzing naar wens en
bevestig metOK.
Tip: als u
alle dranken aanraakt, zijn alle
koffiedranken gemarkeerd. U kunt nu
de selectie van niet-gewenste dranken
opheffen.
Drankparameters
U kunt de koffiehoeveelheid, de berei-
dingstemperatuur en het bevochtigen voor
iedere koffiedrank afzonderlijk instellen.
ĺ Kies met de pijltoets in het dranken-
menu Bewerken.
ĺ Raak Drankwijzigenaan en kies de be-
treffende drank.
ĺ Raak Drankparametersaan.
ĺ Kies Koffiehoeveelheid, Bereidingstempera-
tuur
, Bevochtigen of Bonensoort.
ĺ Kies de gewenste instelling en raakOK
aan.
ĺ Raak opnieuw OK aan om de gewijzigde
instellingen op te slaan.
Hoeveelheid
U kunt de hoeveelheid voor alle koffie-
dranken, voor heet water, voor alle thees-
oorten en voor bereidingen met melk
wijzigen.
ĺ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
ĺ Raak de drankinvoer aan totdat het con-
textmenu wordt geopend.
ĺ Raak Hoeveelheidaan.
De drank wordt bereid en in het display
verschijnt
Opslaan, zodra de minimale hoe-
veelheid is bereikt.
ĺ Druk opOpslaan als het kopje vol ge-
noeg is.
Als u de hoeveelheden voor koffiedranken
met melk of met heet water wilt wijzigen,
slaat u de bestanddelen van de drank een
voor een tijdens de bereiding op.
Performance-modus
U kunt onder Instellingen|Performan-
ce-modus
de bijpassende modus van uw
koffievoorkeur kiezen. Het energieverbruik
verschilt per gekozen modus.
Eco-modus: deze modus is een ener-
giebesparende functie.
Barista-modus: deze modus is geopti-
maliseerd voor het bereiden van espres-
so en koffie.
Latte-modus: in deze modus kunnen
dranken met melk aanzienlijk sneller
worden bereid.
U kunt bovendien de Feestmodus acti-
veren: wanneer u slechts een enkele keer
intensief gebruik maakt van het appa-
raat voor bijvoorbeeld een familiefeest (zie
gebruiksaanwijzing).
Profielen
Naast het Miele-drankenmenu (Miele-pro-
fiel) kunt u eigen profielen maken, pas-
send bij de smaak en voorkeuren van ver-
schillende gebruikers.
Profiel samenstellen
ĺ Kies Profielen en vervolgens Profiel
samenstellen.
In het display wordt een editor geopend.
ĺ Voer de gewenste naam in en raak daar-
na Opslaan aan.
Het profiel is samengesteld. U kunt nu
dranken samenstellen.
Profiel bewerken
Als u al 1profiel hebt gemaakt, kunt u
het profiel met het contextmenu in het
menu een andere naam geven, wissen of
verplaatsen.
Profielwissel instellen
U kunt kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
Handmatig: het profiel blijft actief totdat
u een ander profiel kiest.
Na bereiding: na elke bereiding wordt
het Miele-profiel weer weergegeven.
Dranken in een profiel samen-
stellen en bewerken
U kunt op basis van de aanwezige dran-
ken nieuwe dranken samenstellen.
Een profiel kan uit maximaal 9dranken
bestaan.
ĺ Open eerst het gewenste profiel:
raakProfielen aan en kies het profiel.
ĺ Raak Dranksamenstellenaan en kies de
betreffende drank.
ĺ Wijzig de drankparameters en de hoe-
veelheid naar wens.
De bereiding start en u kunt de hoeveel-
heden van de afzonderlijke bestanddelen
naar wens opslaan.
ĺ Voer een naam in voor de nieuw samen-
gestelde drank en raak
Opslaan aan.
Als u al dranken hebt samengesteld,
kunt u deze functie bewerken in het
contextmenu.
Koffie-uitloop reinigen
Reinig de roestvrijstalen afdek-
king van de koffie-uitloop uitsluitend
handmatig.
ĺ Open de deur van het apparaat.
ĺ Haal de roestvrijstalen afdekking van de
koffie-uitloop eraf en reinig deze.
ĺ Verwijder de melkleiding van de uit-
loop-unit. Trek de uitloop-unit er naar
beneden toe af.
ĺ Haal de 3delen van de uitloop-unit uit
elkaar.
ĺ Reinig alle onderdelen grondig. Reinig
het oppervlak van de koffie-uitloop met
een vochtig sponsdoekje.
ĺ Zet de uitloop-unit weer in elkaar.
ĺ Schuif de uitloop-unit terug in de kof-
fie-uitloop en plaats de roestvrijstalen af-
dekking er weer op.
ĺ Bevestig de melding met OK.
Filtersysteem verwijderen en
handmatig reinigen
Reinig het filtersysteem uitsluitend
handmatig met warm water zonder
reinigingsmiddel.
ĺ Open de deur en verwijder het
waterreservoir.
ĺ Druk op de toets onder aan de greep
van het filtersysteem en draai de
greep daarbij naar voren.
ĺ Trek het filtersysteem eerst opzijen
vervolgens naar voren uit het appa-
raat. Kantel het filtersysteem hierbij
naar voren.
U mag de stand van de greep op het
filtersysteem niet meer veranderen als
u het filtersysteem uit het apparaat
heeft gehaald.
ĺ Reinig het filtersysteem handmatig on-
der stromend warm water.
ĺ Wrijf de koffieresten van de zeven (zie de
pijlen).
ĺ Droog de trechter van het filtersysteem.
ĺ Reinig de binnenkant van de koffieauto-
maat zorgvuldig.
ĺ Schuif het filtersysteem in de
koffieautomaat.
ĺ Vergrendel het filtersysteem: houd de
toets onder aan de greep van het filter-
systeemingedrukt en draai de greep
daarbij naar rechts.
ĺ Sluit de deur van het apparaat.
ĺ Volg de overige aanwijzingen in het
display.
Na het spoelen is de procedure afgerond.
Onderhoudsprogramma “Appa-
raat ontkalken”
Gebruik voor het ontkalken
2ontkalkingstabletten.
In het display verschijnt de melding
Appa-
raatontkalken.
ĺ Raak OK aan.
Het onderhoudsprogramma wordt gestart.
ĺ Volg de aanwijzingen in het display.
ĺ Vul het waterreservoir tot aan de marke-
ring met lauw water.
ĺ Leg2ontkalkingstabletten in het water.
ĺ Plaats het waterreservoir terug.
ĺ Volg de overige aanwijzingen in het
display.
Als in het display de volgende melding ver-
schijnt:
waterreservoiromspoelenentotde
markeringmetverswatervullen, gaat u als
volgt te werk:
ĺ Spoel het waterreservoir grondig met
schoon water om. Vul het waterreser-
voir tot aan de markering met schoon
drinkwater.
Na het spoelen is het ontkalkingsprogram-
ma beëindigd.
U kunt de fabrieksinstellingen van de kof-
fieautomaat naar uw persoonlijke voorkeu-
ren aanpassen.
Fabrieksinstellingen worden cursief
weergegeven.
Taal
Duits | ... andere talen
Land
Dagtijd
Weergave: aan| uit| nachtschakeling
Weergave: analoog| digitaal
Tijdformaat: 24h| 12h (am/pm)
Instellen
Tip: als u rechtsboven in het display de
dagtijd aanraakt, kunt u de tijd meteen
instellen.
Datum
De datum verschijnt als u kiest voor de
instelling
Dagtijd| Kloktype| Digitaal.
Startscherm
Hoofdmenu| Dranken| Profielen|
MyMiele
Kies het menu dat na het inschakelen
van de koffieautomaat verschijnt.
Timer
Timer apparaat: Inschakelen om|
Uitschakelen om| Uitschakelen na
(0:20)
TeaTimer: automatisch| handmatig
Onderhoudstimer
Volume
Geluidssignalen
Toetssignalen
Display
Lichtsterkte
Kleurenschema: licht| donker
QuickTouch: aan| uit
Verlichting
Met de sensortoets kunt u de ver-
lichting op elk gewenst moment in- of
uitschakelen, mits de koffieautomaat is
ingeschakeld.
Als de koffieautomaat uitgeschakeld is,
kunt u de verlichting op elk moment in-
of uitschakelen als de volgende instel-
lingen worden gekozen:
Dagtijd| Weergave | in- of uitscha-
kelenNachtschakeling (dagtijd wordt
weergegeven)
Display| QuickTouch| aan
Info
Bereidingen (Bereidingen totaal| Kof-
fie totaal| ...)
Aantal bereidingen tot onderhouds-
programma: Apparaat ontkalken| fil-
tersysteem ontvetten
Niveau (van de patronen)
Vers water (CVA7845)
Aan| uit
Plaatsing op hoogte
0–250m, 251–500m, ...
Perrformance-modus
Eco-modus| Barista-modus| Lat-
te-modus| Feestmodus
De Feestmodus is een Performan-
ce-modus speciaal voor weinig voorko-
mend, intensief gebruik van de koffie-
automaat (zie gebruiksaanwijzing).
Waterhardheid
Vanuit de fabriek is 21°dH ingesteld.
Automatisch reinigen
Aan| uit
Bonensoorten
Soort A, B en C: naam wijzigen| Toe-
wijzing wijzigen
Naderingssensor
Licht inschakelen: apparaat inge-
schakeld (aan| uit)| apparaat uitge-
schakeld (aan| uit)
Apparaat inschakelen: aan| uit
Geluidssignalen bevestigen: aan| uit
Ingebruiknamebeveiliging
Aan| uit
Als de ingebruiknamebeveiliging in-
geschakeld is, worden de timer
in-
schakelenom en de naderingssensor
uitgeschakeld.
Miele@home
Installeren| deactiveren/activeren|
verbindingsstatus| opnieuw instellen
Afstandsbediening (aan| uit)
SuperVision: weergave SuperVision
(aan| uit), weergave in standby (aan|
uit), apparatenlijst
RemoteUpdate (aan| uit)
Sommige menupunten verschijnen pas
als Miele@home is ingesteld en de kof-
fieautomaat met een WiFi-netwerk ver-
bonden is.
Softwareversie
Voor Miele-technici
Juridische informatie
Open Source licenties
Handelaren
Demo-functie: aan| uit
Fabrieksinstellingen
Instellingen apparaat
De volgende instellingen worden niet
gereset: taal, dagtijd, datum, aan-
tal bereidingen, instellingen Miele@
home, profielen en de daarbij behoren-
de dranken.
De onderhoudstimer wordt naar
2:00uur gereset.
MyMiele
Bonensoort
Soort A Soort B
Soort C
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Miele-CVA-7845

Zoeken resetten

 • Wij hebben het apparaat ontkalkt en nu de melding van spoelen blijft draaien en daarna gaat alles uit. Wat kan ik doen.
  Gesteld op 6-2-2023 om 08:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Miele blijft op demo staan. Hoe zet je alles terug op fabrieksinstellingen Gesteld op 3-12-2022 om 11:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • na het reinigen krijg ik het rvs koffie uitloop afdekplaat er niet meer op...? met natuurlijk de melding om deze terug te plaatsen. Er steekt wel een knopje uit die dit volgens mij tegenhoud maar hoe krijg ik de koffie uitloop er weer goed op? wie kan me daarbij helpen Gesteld op 15-11-2022 om 10:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Melding melkkan vullen en terugplaatsen terwijl de melkkan gevuld is
  Hoe kan ik deze foutmelding verhelpen? Gesteld op 12-4-2022 om 21:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij hadden dezelfde melding en wij hebben ruim een uur lang de spanning van het apparaat afgehaald, daarna kregen we de melding niet meer. Geantwoord op 5-6-2022 om 14:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • De storing was op de een of andere manier gekoppeld aan een defecte boiler. Miele monteur heeft deze vervangen en alle gekke storingen zijn weg. Hij vertelde dat de defecte boiler ervoor zorgt dat ook het opwarmen van melk niet meer werkt en dus ook zon storingscode geeft. Is de machine nog in garantie dan na laten kijken €€. Geantwoord op 5-6-2022 om 15:51

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Blijft herhalen: schuif waterreservoir goed in het apparaat. Het reservoir moet vastklikken.

  Het reservoir zit goed !? Gesteld op 2-2-2022 om 20:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dat heb ik ook regelmatig maar als ik hem terug halen en weer opnieuw indruk en met de klik dan werkt het weer het is dus voor mij niets nieuws Geantwoord op 3-2-2022 om 18:41

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
 • Onze machine is nog geen 2 weken oud. Nu wordt er geen melkschuim gemaakt of melk gemaakt. Heb alles schoongemaakt. Niets lukt . Enkel stoomproductie en hij blijft reinigen , water loopt rechts langs de machine en de kast af….. Gesteld op 2-1-2022 om 09:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • 6
 • De hoeveelheid aanpassen aan kopje, blz 46.
  De gewenste drank aanraken totdat het contextmenu wordt geopend, druk op hoeveelheid en dan opslaan aanraken als het kopje vol genoeg is.
  En dat lukt bij mij niet. Hij reageert niet op mijn vinger.
  Heeft iemand hier ook last van? Of doe ik iets verkeerd? Gesteld op 11-10-2021 om 15:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik het apparaat ontkalkt heb blijft hij steeds ontkalken herhalen wat nu
  Gesteld op 13-2-2021 om 12:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het programma "reinigen melkleiding" stopt niet, maar start steeds weer op. Stekker al uittoestel gehaald.
  Miele gebeld. Kunnen probleem niet oplossen. Willen monteur sturen. Het moet toch mogelijk zijn omtoestel te resetten? Gesteld op 21-11-2020 om 19:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ja. Er zat te veel water in het reservoir. Het reservoir vullen tot aan de juiste markering en dan het reinigings programma laten draaien. Geantwoord op 8-2-2021 om 21:32

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden
  • Wij hebben dit probleem ook gehad. Je blijkt de cardridge voor automatisch reinigen te moeten verwijderen terwijl dit nergens staat aangegeven. Daarna is het probleem opgelost. Geantwoord op 20-6-2021 om 11:44

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CVA 7845 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CVA 7845 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CVA 7845

Miele CVA 7845 Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 120 pagina's

Miele CVA 7845 Snelstart handleiding - Deutsch - pagina's

Miele CVA 7845 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 120 pagina's

Miele CVA 7845 Gebruiksaanwijzing - English - 116 pagina's

Miele CVA 7845 Gebruiksaanwijzing - Français - 120 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info