683629
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
fold here fold here fold here fold here fold here
fold herefold herefold herefold herefold here
fold here
fold here
Verkorte gebruiksaanwijzing
Koffieautomaat
Deze verkorte gebruiksaanwijzing vervangt niet de uitgebreide gebruiksaanwijzing.
Het is belangrijk dat u het apparaat goed kent. Lees de gebruiksaanwijzing daarom
grondig door en houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
nl – NL
Mat.-Nr. 11 202 590
DRANKENOVERZICHT/HET PERFECTE KOPJE KOFFIE
INSTELLINGEN
REINIGING EN ONDERHOUD
Reiniging en onderhoud
Optimaal genieten van uw koffie
Instellingen
Parameters weergeven en
wijzigen
Voor alle dranken kunt u de hoeveelheid
wijzigen.
Daarnaast kunt u voor koffiedranken de
koffiehoeveelheid, de bereidingstempe-
ratuur en het bevochtigen afzonderlijk
instellen.
ĺ Raak de sensortoets aan.
ĺ Kies een drank en bevestig metOK.
ĺ RaakDrankparameters aan.
De parameters die u voor deze drank kunt
wijzigen, worden weergegeven.
In de eerste regel verschijnt het menu-
puntHoeveelheid drank. Als uHoeveel-
heid drank
kiest en metOK bevestigt,
wordt de bereiding meteen gestart.
ĺ Kies de gewenste parameter en wijzig de
betreffende instelling.
ĺ Bevestig metOK.
ĺ Hoeveelheid
U kunt de hoeveelheid voor alle koffiedran-
ken, voor heet water, voor alle theesoorten
en voor bereidingen met melk wijzigen.
ĺ Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
ĺ KiesHoeveelheid drank en bevestig
metOK.
De drank wordt bereid en in het display
verschijnt
Opslaan.
ĺ RaakOK aan als het kopje vol genoeg
is.
Als u de hoeveelheden voor koffiedranken
met melk of met heet water wilt wijzigen,
slaat u de bestanddelen van de drank tij-
dens de bereiding een voor een op.
Performance-modus
U kunt onder Instellingen|Performan-
ce-modus
de bijpassende modus van uw
koffievoorkeur kiezen. Het energieverbruik
verschilt per gekozen modus.
Eco-modus: dit is een energiebesparen-
de functie.
Barista-modus: deze modus is geopti-
maliseerd voor het bereiden van espres-
so en koffie.
Latte-modus: in deze modus kunnen
dranken met melk aanzienlijk sneller
worden bereid.
U kunt bovendien de Feestmodus acti-
veren: wanneer u slechts een enkele keer
intensief gebruik maakt van het appa-
raat voor bijvoorbeeld een familiefeest (zie
gebruiksaanwijzing).
Koffie-uitloop reinigen
Reinig de roestvrijstalen afdek-
king van de koffie-uitloop uitsluitend
handmatig.
ĺ Open de deur van het apparaat.
ĺ Haal de roestvrijstalen afdekking van de
koffie-uitloop eraf en reinig deze.
ĺ Verwijder de melkleiding van de uit-
loop-unit. Trek de uitloop-unit er naar
beneden toe af.
ĺ Haal de 3delen van de uitloop-unit uit
elkaar.
ĺ Reinig alle onderdelen grondig. Reinig
het oppervlak van de koffie-uitloop met
een vochtig sponsdoekje.
ĺ Zet de uitloop-unit weer in elkaar.
ĺ Schuif de uitloop-unit terug in de kof-
fie-uitloop en plaats de roestvrijstalen af-
dekking er weer op.
ĺ Bevestig de melding met OK.
Filtersysteem verwijderen en
handmatig reinigen
Reinig het filtersysteem uitsluitend
handmatig met warm water zonder
reinigingsmiddel.
ĺ Open de deur en verwijder het
waterreservoir.
ĺ Druk op de toets onder aan de greep
van het filtersysteem en draai de
greep daarbij naar voren.
ĺ Trek het filtersysteem eerst opzijen
vervolgens naar voren uit het appa-
raat. Kantel het filtersysteem hierbij
naar voren.
U mag de stand van de greep op het
filtersysteem niet meer veranderen als
u het filtersysteem uit het apparaat
hebt gehaald.
ĺ Reinig het filtersysteem handmatig on-
der stromend warm water.
ĺ Wrijf de koffieresten van de zeven (zie de
pijlen).
ĺ Droog de trechter van het filtersysteem.
ĺ Reinig de binnenkant van de koffieauto-
maat zorgvuldig.
ĺ Schuif het filtersysteem in de
koffieautomaat.
ĺ Vergrendel het filtersysteem: houd de
toets onder aan de greep van het filter-
systeemingedrukt en draai de greep
daarbij naar rechts.
ĺ Sluit de deur van het apparaat.
ĺ Volg de overige aanwijzingen in het
display.
Na het spoelen is de procedure afgerond.
Onderhoudsprogramma “Appa-
raat ontkalken”
Gebruik voor het ontkalken
2ontkalkingstabletten.
In het display verschijnt de melding
Appa-
raat ontkalken
.
ĺ RaakOK aan.
Het onderhoudsprogramma wordt gestart.
ĺ Volg de aanwijzingen in het display.
ĺ Vul het waterreservoir tot aan de marke-
ring met lauw water.
ĺ Leg 2ontkalkingstabletten in het water.
ĺ Plaats het waterreservoir terug.
ĺ Volg de overige aanwijzingen in het
display.
Als in het display de volgende melding ver-
schijnt
: spoel waterreservoir om en vul het tot
deontkalkingsmarkeringmetverswater,
gaat u als volgt te werk:
ĺ Spoel het waterreservoir grondig met
schoon water om. Vul het waterreser-
voir tot aan de markering met schoon
drinkwater.
Na het spoelen is het ontkalkingsprogram-
ma beëindigd.
Instellingen weergeven en
wijzigen
ĺ Raak de sensortoets aan.
ĺ Kies Instellingen en raakOK aan.
ĺ Kies het menupunt dat u wilt weergeven
of wijzigen. RaakOK aan.
ĺ Wijzig de instelling naar wens en beves-
tig metOK.
Fabrieksinstellingen worden cursief
weergegeven.
Taal
Duits | ... andere talen
Land
Dagtijd
Weergave: aan| uit| nachtschakeling
Tijdformaat: 24h| 12h (am/pm)
Instellen
Datum
(instellen)
Timer
Timer1: Inschakelen om| Uitschake-
len om
Timer2: Inschakelen om| Uitschake-
len om
Uitschakelen na (0:20)
TeaTimer
Automatisch| handmatig
Volume
Geluidssignalen
Toetssignalen
Welkomstmelodie: aan| uit
Display
Lichtsterkte
Display
QuickTouch: aan| uit
Verlichting
Apparaat ingeschakeld
Het apparaat is uitgeschakeld: uit-
schakelen na
U kunt voor het uitgeschakelde appa-
raat instellen na hoeveel tijd de verlich-
ting moet worden uitgeschakeld.
Info
Bereidingen (Bereidingen totaal| Kof-
fie totaal| ...)
Aantal bereidingen tot onderhouds-
programma: Apparaat ontkalken| fil-
tersysteem ontvetten
Vers water (CVA7445)
Aan| uit
Plaatsing op hoogte
0–250m, 251–500m, ...
Performance-modus
Eco-modus| Barista-modus| Lat-
te-modus| Feestmodus
De Feestmodus is een Performan-
ce-modus speciaal voor weinig voorko-
mend, intensief gebruik van de koffie-
automaat (zie gebruiksaanwijzing).
Waterhardheid
Totale hardheid
Vanuit de fabriek is 21°dH ingesteld.
Ingebruiknamebeveiliging
Aan| uit
Als de ingebruiknamebeveiliging is in-
geschakeld, wordt de timer
inschakelen
om
uitgeschakeld.
Miele@home
Installeren| deactiveren/activeren|
verbindingsstatus| opnieuw instellen
Sommige menupunten verschijnen pas
als Miele@home is ingesteld en de kof-
fieautomaat met een WiFi-netwerk ver-
bonden is.
Afstandsbediening
Aan| uit
RemoteUpdate
Aan| uit
Softwareversie
Voor Miele-technici
Handelaren
Demo-functie: aan| uit
Fabrieksinstellingen
Instellingen apparaat: resetten| niet
resetten
De volgende instellingen worden niet
gereset: taal, dagtijd, datum, aan-
tal bereidingen, instellingen Miele@
home, profielen en de daarbij behoren-
de dranken.
Koffiedranken
Ristretto is een geconcentreerde, krach-
tige espresso. Dezelfde hoeveelheid kof-
fie als bij een espresso wordt met heel
weinig water bereid.
Espresso is een sterke, aromatische
koffie met een dik, hazelnootbruin
schuimlaagje: de crema.
Koffie onderscheidt zich van espresso
door de grotere waterhoeveelheid en de
anders gebrande koffiebonen.
Caffè lungo is een koffie met duidelijk
meer water.
Long black wordt met heet water en
twee espresso's bereid.
Caffè americano bestaat uit een even
grote hoeveelheid espresso als heet wa-
ter. Eerst wordt de espresso bereid,
daarna loopt het hete water in het kop-
je .
Koffiedranken met melk
Cappuccino bestaat voor circa twee
derde uit melkschuim en voor een derde
uit espresso.
Latte macchiato bestaat voor een der-
de uit hete melk, voor een derde uit
melkschuim en voor een derde uit
espresso.
Caffè lattebestaat uit koffie en hete
melk.
Cappuccino italiano bestaat uit even-
veel melkschuim en espresso als gewo-
ne cappuccino. Maar nu wordt eerst de
espresso en pas daarna het melkschuim
bereid.
Espresso macchiato is een espresso
met een klein beetje melkschuim.
Flat white is een grote cappuccino: veel
espresso met heel veel melkschuim.
Café au lait is een espresso met een
beetje hete melk.
Soorten thee
(heet water met steeds de optimale
temperatuur)
Witte thee
Japanse thee
Groene thee
Kruidenthee
Vruchtenthee
Zwarte thee
Chai Latte is een theespecialiteit met
melk.
Overige dranken
Hete melk
Melkschuim
Heet water
Warm water
Functie Koffie- of theekan
(er kunnen 3tot8kopjes worden gekozen)
Koffiekan
Theekan voor alle soorten thee
Drankenoverzicht
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Miele-CVA-7445

Zoeken resetten

  • Goede morgen, hoe kan ik de tijd (klok) gelijk zetten met de windertijd? Gesteld op 14-11-2023 om 11:15

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo mijn koffiezet apparaat loot vast bij filter ontvetten, bij leeg water reservoir en afval bak en plaats terug… hoe kan ik de machine resetten? Gesteld op 1-12-2021 om 22:35

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Directwater werkt niet na installeren. Foutmelding blijft staan waardoor ik niet kan overschakelen op handmatig. Wie weet raad? Gesteld op 14-11-2020 om 15:23

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CVA 7445 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CVA 7445 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CVA 7445

Miele CVA 7445 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 96 pagina's

Miele CVA 7445 Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Miele CVA 7445 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 96 pagina's

Miele CVA 7445 Gebruiksaanwijzing - English - 88 pagina's

Miele CVA 7445 Gebruiksaanwijzing - Français - 92 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info