524452
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
GETRÄNKE ZUBEREITEN
BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE
BESCHREIBUNG / VORBEREITEN
Reinigung und Pflege
Bedien- und Anzeigeelemente Wichtige Informationen
Erstinbetriebnahme
Ĝ
Der Kaeevollautomat muss vor
der Erstinbetriebnahme eingebaut und
angeschlossen werden.
Beachten Sie dazu die separate
Gebrauchs- und Montageanweisung.
ĺ Reinigen Sie das Gerät und den
Milchbehälter gründlich, bevor Sie
Wasser und Kaeebohnen einfüllen.
ĺ Befolgen Sie die Hinweise im
Kapitel "Erstinbetriebnahme" in der
Gebrauchs- und Montageanweisung.
Wasserhärte
Stellen Sie den Kaeevollautomaten auf
die örtliche Wasserhärte ein, damit das
Gerät einwandfrei funktioniert und nicht
beschädigt wird.
Ausführliche Informationen finden Sie in
der Gebrauchs- und Montageanweisung.
Getränke zubereiten
VorbereitenBeschreibung
Sensortasten
Ein-/Aus-Taste
Ein- und ausschalten
"Zurück" 
In die nächsthöhere Menüebene zurück gelangen, ungewollte Aktionen abbrechen
Touch-Display
Auswählen /
Menü aufrufen
ĺ Tippen Sie mit dem Finger einmal auf das gewünschte Feld.
Blättern ĺ Streichen Sie über den Bildschirm, d. h. legen Sie den Finger auf das Touch-Display und
bewegen Sie den Finger in die gewünschte Richtung.
ĺ Oder: Tippen Sie mit dem Finger auf die Pfeile und , um nach links oder rechts zu
blättern.
Menüebene verlassen
ĺ Berühren Sie .
Alle Eingaben, die Sie bis dahin getätigt und nicht mit "OK" bestätigt haben, werden nicht
gespeichert.
Zahlen eingeben Sie geben Zahlen mit den Ziernrollen oder dem Ziernblock ein.
Ziernrollen:
ĺ Streichen Sie auf der Ziernrolle nach oben oder unten, bis der gewünschte Wert
erscheint.
Ziernblock:
ĺ Tippen Sie auf im rechten unteren Bereich des Eingabefeldes.
Der Ziernblock erscheint.
ĺ Tippen Sie auf die gewünschten Ziern.
Sobald Sie einen gültigen Wert eingegeben haben, färbt sich das Feld "OK" grün.
ĺ Mit dem Pfeil löschen Sie die zuletzt eingegebene Zier.
ĺ Tippen Sie auf "OK".
Buchstaben eingeben Sie geben Namen über eine Tastatur ein. Wählen Sie kurze, prägnante Namen.
ĺ Tippen Sie auf die gewünschten Buchstaben oder Zeichen.
ĺ Tippen Sie auf "speichern".
Außenansicht
Ein-/Aus-Taste
Touch-Display
Sensortaste "Zurück"
Türgri
Heißwasserauslauf
Abtropfblech
Zentralauslauf mit Beleuchtung und
automatischer Auslaufverstellung
Milchbehälter mit Deckel
Innenansicht
Abdeckung Kaeepulverschacht
Brüheinheit
Kaeepulverschacht
Hebel für Mahlgrad
Bohnenbehälter
Wassertank
Abtropfschale mit Gitter
Satzbehälter
Tropf-Auangschale
Zentralauslauf-Verbindung
Serviceklappe
Wassertank füllen
Wechseln Sie täglich das Wasser,
um Keimbildung vorzubeugen.
ĺ Füllen Sie kaltes, frisches
Trinkwasser bis zur Markierung
„max“ in den Wassertank.
Bohnenbehälter füllen
Achtung! Füllen Sie ausschließ-
lich geröstete Kaeebohnen
für Espresso oder Kaee in den
Bohnenbehälter.
ĺ Önen Sie die Gerätetür
und entnehmen Sie den
Bohnenbehälter.
ĺ Füllen Sie Kaeebohnen in den
Bohnenbehälter.
Espresso oder Kaee zubereiten
ĺ Stellen Sie eine Tasse unter den
Zentralauslauf.
ĺ Tippen Sie auf das Feld für das
gewünschte Getränk:
Espresso
Kaee
Kaee lang
Aus dem Zentralauslauf läuft das
gewünschte Kaeegetränk.
Zwei Portionen zubereiten
Um zwei Tassen gleichzeitig zu füllen,
ĺ stellen Sie je eine Tasse unter eine
Auslaufdüse des Zentralauslaufs.
ĺ Tippen Sie auf das doppelte Symbol für
das gewünschte Getränk.
Aus dem Zentralauslauf laufen zwei
Portionen des gewünschten Kaeegetränks.
Zubereitung abbrechen
Um die Zubereitung abzubrechen,
ĺ tippen Sie auf "Stop"
oder
ĺ tippen Sie auf "abbrechen".
Getränke mit Milch
Hinweise zum Milchbehälter
Die Milch wird im Milchbehälter nicht gekühlt.
Stellen Sie deshalb den Milchbehälter in den
Kühlschrank, wenn Sie längere Zeit keine
Milch zubereiten.
Nur mit kalter Milch (< 13 °C) können Sie
guten Milchschaum zubereiten.
Deckel
Sensorstab
Milchansaugrohr
Glasbehälter
ĺ Füllen Sie den Milchbehälter bis max.2cm
unter den Rand mit Milch.
ĺ Schieben Sie den Milchbehälter von vorn
in den Kaeevollautomaten.
Getränke mit Milch zubereiten
ĺ Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den
Zentralauslauf.
ĺ Tippen Sie auf das gewünschte Getränk:
Cappuccino
Latte macchiato
Caè Latte
Heiße Milch
Milchschaum
Das gewünschte Getränk wird zubereitet.
Heißwasser
Beachten Sie, dass das zubereitete Wasser
nicht heiß genug für die Zubereitung von Tee
ist.
ĺ Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den
Heißwasserauslauf.
ĺ Wählen Sie "Heißwasser".
Heißwasser läuft in das Gefäß unter dem
Heißwasserauslauf.
Um die Zubereitung abzubrechen,
ĺ tippen Sie auf "abbrechen" oder "Stop".
M.-Nr. 09 550 410 / 01
CVA 6800, CVA 6805 de – DE, AT 3013
Beachten Sie die ausführlichen Informationen zur Reinigung und Pflege in der Gebrauchs-
und Montageanweisung. Reinigen Sie den Kaeevollautomaten täglich nach Benutzung.
Empfohlenes
Zeitintervall
Was muss ich reinigen / pflegen?
täglich
(am Ende des Tages)
Milchbehälter mit Deckel
Wassertank
Satzbehälter
Abtropfschale und Abtropfblech
1 x wöchentlich
oder bei Bedarf
Zentralauslauf
Zentralauslauf-Verbindung
Milchventil mit Reinigungsbürste pflegen
Innenraum
Tropf-Auangschale auf der Innenseite der Gerätetür
Brüheinheit
Gerätefront
(besonders wichtig direkt nach der Entkalkung)
1 x monatlich Kappe an der Zentralauslauf-Verbindung fetten
nach Auorderung
Milchleitung (mit dem Reiniger für Milchleitungen)
Brüheinheit (mit den Reinigungstabletten)
Gerät entkalken
bei Bedarf
Bohnenbehälter
verstopfte Milchleitung
Die folgenden Teile dürfen nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden:
Abdeckung Zentralauslauf
Deckel des Milchbehälters
Brüheinheit
Bohnenbehälter und Deckel
Serviceklappe
Alle anderen herausnehmbaren Teile des Kaeevollautomaten sind spülmaschinenge-
eignet.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Miele-CVA-6800

Zoeken resetten

  • Na het reinigen van de koffie uitloop werkte het app. in eerste instantie perfect , er kwam weer koffie uit beide uitlopers en de opgeschuimde melk was beter.
    Na verloop van tijd kwam de melding F77 in beeld,.... app. was niet meer te starten.
    Wat wil F77 zeggen? de manual zegt alleen "interne fout,... schakel app. uit en wacht 2 min. "
    Dit werkt echter niet Gesteld op 14-5-2020 om 18:17

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CVA 6800 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CVA 6800 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CVA 6800

Miele CVA 6800 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 88 pagina's

Miele CVA 6800 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 92 pagina's

Miele CVA 6800 Gebruiksaanwijzing - English - 96 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info