Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/80
Pagina verder
Was tun, wenn ...
70
Nicht zufriedenstellendes Ergebnis
Problem Ursache und Behebung
Das Kaffeegetränk ist
nicht heiß genug.
Die Tasse wurde nicht vorgewärmt.
Je kleiner und dickwandiger die Tasse, um so wichti-
ger ist das Vorwärmen.
Wärmen Sie die Tasse vor, z.B. mit heißem Was-
ser.
Die Brühtemperatur ist zu niedrig eingestellt.
Stellen Sie die Brühtemperatur höher ein.
Die Siebe der Brüheinheit sind verstopft.
Entnehmen Sie die Brüheinheit und reinigen diese
von Hand.
Entfetten Sie die Brüheinheit.
Die Aufheizzeit wird län-
ger. Die Wassermenge
stimmt nicht mehr und
der Kaffeevollautomat
leistet weniger. Die Kaf-
feegetränke fließen sehr
langsam aus dem Zen-
tralauslauf.
Der Kaffeevollautomat ist verkalkt.
Entkalken Sie den Kaffeevollautomaten.
Aus dem Zentralauslauf
fließt kein Kaffeege-
tränk.
Oder das Kaffeegetränk
läuft nur aus einer Aus-
laufdüse.
Der Zentralauslauf ist verstopft.
Spülen Sie die Kaffeeleitungen (siehe „Reinigung
und Pflege – Gerät spülen“).
Wenn danach das Kaffeegetränk noch immer nicht
oder nur einseitig läuft, reinigen Sie die Auslaufdü-
sen mit der Reinigungsbürste.
Die Konsistenz des
Milchschaums ist unbe-
friedigend.
Die Milchtemperatur ist zu hoch. Nur mit kalter Milch
(<10°C) können Sie guten Milchschaum zubereiten.
Kontrollieren Sie die Milchtemperatur im Milchbe-
hälter.
Die Milchleitung ist verstopft.
Reinigen Sie den Zentralauslauf und die Milchlei-
tung mit einer kleinen Bürste.
70

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ons koffieapparaat van miele ( type CM 5400 ) blijft in de modus opwarmfase steken en zegt telkens 'vul het waterreservoir en plaats het terug'. Wat kan ik doen? Gesteld op 26-2-2021 om 17:39

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CM5400 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CM5400 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CM5400

Miele CM5400 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 80 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Nederlands, Deutsch - 2 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Miele CM5400 Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info