Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
®
MANUALE D‘USO
INSTRUCTION GUIDE
BEDIEUNUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GUIDE D’UTILISATION
WWW.MIDLANDRADIO.EU |
Prodotto o importato da:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R.Sevardi 7- 42124 Reggio Emilia Italia
www.cte.it - www.midlandradio.eu
Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni. Se il prodotto contiene batterie: non gettare
nel fuoco, non disperdere nell’ambiente dopo l’uso, usare gli appositi contenitori per la raccolta.
Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy
Imported by:
ALAN UK
Unit 2, Callenders, Paddington Drive, Churchward Park, Swindon, Wiltshire, SN5 7YW UK -
www.alan-uk.com
Read the instructions carefully before installation and use.
If the product contains batteries: do not throw the battery into fire.
To disperse after use, throw into the appropriate containers.
Importado por:
ALAN COMMUNICATIONS, SA
C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat Barcelona España
Tel: +34 902 384878 Fax: +34 933 779155
www.midland.es
Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo. si el producto contiene pilas
o baterías no las tire al fuego ni las disperse en el ambiente después de su uso, utilice los
contenedores apropiados para su reciclaje.
Vertrieb durch:
ALAN ELECTRONICS GmbH
Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland
www.alan-electronics.de
Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Bei Verwendung von Batterien beachten Sie
bitte die Umweltbestimmungen. Batterien niemals ins offene Feuer werfen, und nur in dafür
vorgesehene Sammelbehälter entsorgen.
Importé par:
ALAN FRANCE
5, Rue de l’Industrie, Z.I d’Epluches - 95310 Saint Ouen LAumone France
www.alanfrance.fr
Avant l’installation et l’utilisation, lisez s.v.p. soigneusement les instructions. Si le produit
contient des batteries ou des batteries rechargeables, ne les jeter pas dans le feu. Apres l’usage,
jetez les dans les récipients appropriés.
Advanced Intercom System
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Midland BTX2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Midland BTX2 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 7,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Midland BTX2

Midland BTX2 Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Suomi - 112 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info