520824
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
After Sales Support TEL: 1 300 884 987 WEB Support: www.medion.com.au
1
Digital Notepad
What your 1 year warranty means
Great care has gone into the manufacture of this product and it should therefore provide you
with years of good service when used properly. In the event of product failure within its intended
use over the course of the first year after the date of purchase, we will remedy the problem as
quickly as possible once it has been brought to our attention. In the unlikely event of such an
occurrence, or if you require any information about the product please contact us via our after
sales support services, details of which can be found in this manual and on the product itself.
Copyright © 2007
All rights reserved.
This manual is protected by Copyright.
Trademarks:
MS-DOS
®
and Windows
®
are registered trademarks of Microsoft
®
.
Pentium
®
is a registered trademark of Intel
®
.
Other trademarks are the property of their respective owners.
Medion
®
makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but
not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
Medion
®
shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the
furnishing, performance, or use of this material.
Medion
®
assumes no responsibility for the use or reliability of its software on equipment that is not furnished by Medion
®
.
This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this docu-
ment may be photocopied,
reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Medion
®
.
The information in this document is subject to change without notice.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Medion MD 85276 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Medion MD 85276 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Medion MD 85276

Medion MD 85276 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 26 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info