Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
6
BETRIEB
9.
Verzehren Sie den aufgelockerten Reis innerhalb von einer Stunde. Kleine Mengen
wie beispielsweise 2 oder 4 Messbecher solten sofort nach dem Umrühren ge-
gessen werden.
10.
Wenn der Reis für längere Zeit warmgehalten werden soll, warten Sie mit dem
Umrühren bis kurz vor den Verzehr. Der Reis sollte nicht länger als 2 Stunden in der
Warmhaltefunktion verbleiben. Heben Sie den Deckel während dieser Zeit nicht an.
11.
Stecken Sie den Kaltgerätestecker nach dem Gebrauch zuerst aus der Netzsteck-
dose
und anschließend am Gerät aus.
Gemüse garen
1.
Gießen Sie die benötigte Menge Wasser in den Innentopf. Die Menge des Wassers
legt die Länge des Dampfgarens fest. Bitte entnehmen Sie die Daten der folgenden
Liste.
2.
Geben Sie das zu garende Gemüse in den Garaufsatz und setzten Sie diesen auf
den Innentopf auf. Das Gemüse sollte gründlich gewaschen und geschält sein, je
nachdem, welches Gemüse Sie garen möchten.
3. Setzen Sie den Glasdeckel auf. Achten Sie darauf, dass die Luftöffnung vom
Benutzer weg zeigt.
4. Stecken Sie den Kaltgerätestecker mit dem einen Ende in die Buchse auf der
linken Seite des Reiskochers und mit dem andere Ende in eine Netzsteckdose. Die
gelbe Kontrolleuchte leuchtet auf. Drücken Sie den Einstellhebel nach unten, die
gelbe Kontrolleuchte erlischt und die rote leuchtet auf um anzuzeigen, dass der
Garvorgang aktiviert ist.
5.
Ist das gesamte Wasser aus dem Innentopf verdampft, schaltet der Reiskocher
automatisch auf die Warmhaltefunktion zurück. Die rote Kontroll
lampe erlischt und
die gelbe zeigt an, dass die Warmhaltefunktion aktiv ist.
6.
Entnehmen Sie den Garaufsatz mit Topflappen, um Verbrennungen zu verhindern.
HINWEIS:
Es ist möglich, Reis zu kochen und gleichzeitig Gemüse zu garen. Experi-
mentieren Sie ein wenig, um die richtige Menge Wasser und die richtige
Kochzeit für die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten herauszufinden.
HINWEIS:
Bitte beachten Sie auch die Kochanweisungen auf den Reispackungen.
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mbo Asia bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mbo Asia in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info