Verklein
Vergroot
Gebruikershandleiding
Sleutelkluis met cijfercombinatie 5401D/5403D
Versie: 1.16
Handleiding Master Lock met cijfercombinatie 5401D/5403D
Instructies:
Het deurtje openen
Druk het klepje naar beneden dat de kiesschijf voor het vormen van de code afdekt.
Voer de juiste code in (wanneer het een nieuwe Master Lock is, staat de combinatie op 0-0-0-0 ingesteld).
De vrijgave knop indrukken en trekken om de deur te openen.
Het deurtje sluiten
Sluit het kluisdeurtje.
Verdraai de kiesschijf zodat de juiste code niet meer is ingevoerd.
Schuif het klepje naar boven zodat de kiesschijf weer is afgedekt.
Om een nieuwe code te programmeren:
De fabriekscode is 0-0-0-0
1. Open het deurtje van de Master Lock (zie hierboven).
2. Verschuif de « reset » - knop naar links en trek deze uit.
3. Voer een nieuwe, viercijferige code in door de kiesschijf te verdraaien.
4. Plaats de « reset » - knop terug in de oorspronkelijke staat.
5. Sluit het deurtje van de Master Lock.
6. Verdraai de kiesschijf.
7. Schuif het klepje terug naar boven.
Om de Master Lock aan de muur op te hangen
1. Open het deurtje van de Master Lock (zie hierboven).
2. Plaats de Master Lock op de gewenste plek.
3. Controleer met een waterpas of de Master Lock netjes verticaal hangt.
4. Teken de schroefgaten af op de gewenste plek.
5. Haal de Master Lock weg.
6. Boor de gaten.
7. Plaats de verankeringen, indien nodig met een hamer.
8. Plaats de Master Lock terug en zet deze vast door de schroeven te plaatsen en vast te draaien.
9. Sluit het deurtje, verdraai de kiesschijf en plaats het klepje terug over de kiesschijf.
Let op!
De Master Lock staat open zolang de combinatie niet verdraaid is.
Hou het klepje voor de kiesschijf zoveel mogelijk gesloten, dit om de weersbestendigheid van de Master Lock te
vergroten en de kiesschijven te verbergen.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Master Lock 5403D bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Master Lock 5403D in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info