137655
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
1
2
De bliksemflits met een pijlsymbool in een gelijkbenige driehoek is
bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van een
niet geïsoleerde “gevaarlijke spanning” binnenin het product die
voldoende krachtig is om een elektrische schok bij een persoon te
kunnen veroorzaken.
Het uitroepteken binnen een gelijkbenige driehoek is bedoeld om
de gebruiker erop te wijzen dat er in de handleiding belangrijke
instructies opgenomen zijn betreffende de werking en het
onderhoud (servicing) van de apparatuur.
RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE
SCHOK NIETO P E N E N
Veiligheidsmaatregelen
WAARSCHUWING: DE A P PA R ATUUR NIET BLOOTSTELLEN A A N
REGEN OF VOCHT, VANWEGE HET GROOT RISICO VAN BRAND OF
EEN ELEKTRISCHE SCHOK. DE BEHUIZING NIET OPENEN A A N G E Z I E N
ER GEVAARLIJKE SPANNING BINNENIN DE BEHUIZING AANWEZIG IS.
DIT MAG ENKELGEBEUREN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
O P G E L E T: TIJDENS DE WEERGAVE DRAAIT DE DISC OPHOGE SNELHEID.
T I LDE SPELER DUS TIJDENS DE WEERGAVE NIET OP, OF VERZET HEM
N I E T, WANT DIT ZOU DE DISC KUNNEN BESCHADIGEN.
O PG E LE T : Deze Digitale Video Disc Speler maakt gebruik van een
lasersysteem. Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u het deksel
van de speler opent. Als het toestel open is en/of als de vergrendelingen gefaald
hebben, is er een zichtbare laserstraling. Het gebruik van andere controles of
regelingen, of van andere procedures dan diegene die hierin gespecificeerd
worden, kan een blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.
KLASSE 1
LASERPRODUCT
D I T A P PA R A A T V O L D O E T AAN DEEL 15 VAN DE FCC-
REGLEMENTERING. HETGEBRUIK IS ONDERHEVIG AAN DE
VOLGENDE TWEE VOORWAARDEN: (1) DITTO E S T E LM A G
GEEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROORZAKEN, EN
D I T T O E S T E L M O E T GELIJK WELKE ONTVA N G E N
INTERFERENTIE A A N VAARDEN, INCLUSIEF INTERFERENTIE
DIE EEN ONGEWENSTE WERKING VEROORZAAKT
OPGELET
Veiligheidsmaatregelen
NIET IN DE STRAALK I J K E N
Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor
toekomstig gebruik, zodat u dit product op de juiste wijze kunt gebruiken. Als de
eenheid onderhoud nodig heeft, gelieve dan contact op te nemen met een
erkende servicedienst of met ons. Enkel gekwalificeerd personeel mag het
deksel verwijderen.
FCC NOTA: Deze apparatuur werd getest en werd conform bevonden met de
grenzen voor een digitaal apparaat van Klasse B volgens Deel 15 van de FCC-
regels. Deze grenzen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden
tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie
Dit apparaat verwekt en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze
uitstralen en, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt overeenkomstig
de i n s t r u c t i e s, kan het schadelijke interferentie veroorzaken aan
radiocommunicatie. Er is evenwel geen garantie dat er geen interferentie
zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke
interferentie veroorzaakt aan de ontvangst van radio of televisie, wat
vastgesteld kan worden door het apparaat aan en uit te schakelen,
wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te verhelpen door
één van de volgende maatregelen:
- Heroriënteer de ontvangstantenne of geef deze een andere plaats.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere kring dan
diegene waarop de ontvanger aangesloten is.
- Raadpleeg de verdeler, of een ervaren radio/TV- t e c h n i e k e r.
Opmerking FCC: Om een blijvende conformiteit te waarborgen, mag u
enkel afgeschermde verbindingskabels gebruiken als u de apparatuur
met de computer of met randapparatuur verbindt. Alle veranderingen of
aanpassingen die niet uitdrukkelijk goedgekeurd werden door de partij
die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kunnen ervoor zorgen dat
de gebruiker de apparatuur niet langer mag gebruiken.
WAARSCHUWING BETREFFENDE DE BATTERIJ: De DVD-speler bevat
een NiMH batterijpack. Als het batterijpack onjuist behandeld wordt, bestaat het
risico van brand en brandwonden. Niet demonteren, samenpersen, doorboren,
de externe contacten niet kortsluiten en de batterij niet in een vuur of in water
gooien. Niet proberen om het batterijpack te openen of te repareren. Enkel
vervangen door een batterijpack dat voor dit product geschikt is. Ontdoe u van
de gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.
pd-700-Dutch.qxd 2003.12.16 11:13 AM 页面1 (1,1)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Marquant mpdm 4 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Marquant mpdm 4 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info