38466
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Gebruiksaanwijzing voor CD/FM klokradio met wekker. MCK-70
Geachte klant,
Wij verzoeken u de gebruiksaanwijzing grondig door te lezen voordat u het apparaat in
gebruik neemt. U zult dan optimaal gebruik kunnen maken van het apparaat en hier vele
jaren plezier aan beleven. Houd deze papieren altijd bij de hand om eventueel raad te
plegen.
Waarschuwing:
Om vuur of elektrische schok te vermijden moet u de unit niet aan vocht of regen
blootstellen
De unit moet zich tenminste 5 cm van het apparaat bevinden voor voldoende
ventilatie
Zet geen kaarsen e.d. op het apparaat
Let op:
Om het risico van een elektrische shock te vermijden mag u de achterkant of onderdelen
niet verwijderen. Raadpleeg uw dealer bij problemen.
Namen van de onderdelen
1. Herhaal knop
2. Programmeer indikatie
3. CD/Klok afleesvenster
4. Minuten terugwaarts toets
5. Uren snel voorwaarts toets
6. Snooze toets
7. Tijd instel toets
8. Inslaap functie toets
9. Stop toets CD
10. CD Deur open toets
11. Willekeurige volgorde toets cd
12. Stereo indicatie
13. CD Functie knop
14. CD Klok display toets
15. Afstem knop
16. Luidsprekers
17. Afspeel/pauze toets
18. Functie schakelaar
19. Volume regelaar
20. Alarm instel / aan/uit toets
21. Ontwaak instel toets
22. Afleesvenster radio
23. Hoofdtelefoon aansluiting
24. Aan/uit schakelaar
25. Aan/uit indicatie
26. Programmeer toets
27. Herhaal toets CD
28. 9V Batterij compartiment (Backup)
29. FM Antenne draad
30. 220V Netsnoer
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Marquant MCK70 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Marquant MCK70 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info