498460
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder

Boeiender dan commissie stiekem!

PLL KLOKRADIO
Model : CR-338
GEBRUIKSAANWIJZING
Note: Please read and follow these instructions before using your unit.
The lighting flash with
arrowhead symbol, with an
equilateral triangle is
intended to alert the user to
the presence of
uninsulated dangerous
voltage within the products
enclosure that may be of
sufficient magnitude to
constitute a risk of electric
shock to persons.
CAUTION
The exclamation point
within an equilateral triangle
is intended to alert the user
to the presence of important
operating and maintenance
(servicing) instruction in the
literature accompanying the
appliance.
RISK OF
ELECTRONICS SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE
RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER
(OR BACK). NO USER
SERVICEABLE PARTS
INSIDE REFER SERVICING
TO QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.
LASER SAFETY
This unit uses a laser. Only a qualified
service person should remove the cover or
attempt to service this device to avoid
possible eye injure.
Caution: USE OF CONTROLS OR
ADJUSTMENT OF PERFORMANCE OF
PROCEDURE OTHER THAN SPECIFIED
HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS
RADIATION EXPOSURE.
DANGER:
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
AND INTERLOCK FAILED OR DEFEATED.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO LASER
BEAM.
HET APPARAAT VAN STROOM VOORZIEN
Steek het ene uiteinde van de AC adapter in de DC voedingsingang en sluit
vervolgens het andere uiteinde aan op een AC stopcontact. Controleer alvorens
het apparaat in te schakelen of uw locale netspanning overeenkomt met de
nominale spanningsindicatie op het apparaat.
RESERVEBATTERIJ
Steek twee type AAA batterijen in de batterijhouder van het apparaat. Let daarbij
op de correcte polariteit (de “+” en “-“ markeringen), zoals aangegeven binnenin
de batterijhouder.
In geval van een stroomuitval of onderbreking van de AC voeding, zullen de
huidige tijd- en alarminstellingen, samen met de opgeslagen radiostations, in het
geheugen van het apparaat bewaard blijven dankzij de reservebatterij.
DE KLOK INSTELLEN
1. Schakel het apparaat uit en houd de toets MEM/TIME ingedrukt. De tijd zal
vervolgens op de LCD display beginnen te knipperen.
2. Terwijl u MEM/TIME ingedrukt houdt, kunt u de toetsen HOUR en MIN
gebruiken om de uren en minuten voor de huidige tijd aan te passen.
3. Zodra de juiste tijd is geselecteerd, kunt u de toets MEM/TIME loslaten om
de klok in te stellen.
4. Door op de toets BAND te drukken, wisselt u tussen het 12-uurs en
24-uurs formaat.
ALARMTIJDEN INSTELLEN
1. Schakel het apparaat uit en houd de toets AL1 of AL2 ingedrukt. De
alarmtijd zal vervolgens op de LCD display beginnen te knipperen.
2. Terwijl u de toets AL1 of AL2 ingedrukt houdt, kunt u de toetsen HOUR en
MIN gebruiken om de uren en minuten voor de gewenste alarmtijd aan te
passen.
3. Zodra de gewenste tijd is geselecteerd, kunt u de toets AL1 of AL2 loslaten
om het alarm in te stellen.
4. Druk op de toets AL1 of AL2 om de geluidsmodus voor het ALARM te
selecteren – zoemer of het huidig ingestelde radiostation.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Marquant-CR-338

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Marquant CR-338 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Marquant CR-338 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info