Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
MAGNUM Intelligent-Control
1. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN:
1.1 Attentie:
Voor montage of demontage van de thermostaat altijd de elektriciteit in de meterkast uitschakelen. Aansluiting dient door een
erkend installateur te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 1010 voorschriften. De MAGNUM Intelligent Control thermostaat
is uitgerust met een intelligente gidsfunctie die de gebruiker door het programma heen begeleid en is uiterst gebruiksvriendelijk
ingericht. Bestudeer desondanks deze handleiding zorgvuldig en bewaar deze bij andere garantie papieren.
1.2 Aanwijzingen voor de installateur:
Controleer of de stroom is afgesloten. Verwijder het display huis door met een niet scherp passend voorwerp (bijv. de punt van een
balpen) voorzichtig in het vierkante gaatje aan de onderzijde van de thermostaat druk uit te oefenen. Zowel het displayhuis als ook
de afdekplaat kan dan worden afgenomen. Breng de thermostaat in positie en monteer en borg deze in de inbouwdoos met 2
schroefjes. Herplaats de afwerkplaat en plaats het displayhuis terug in positie en druk deze zachtjes aan.
LET OP!! : Indien er voor de eerste maal spanning op de thermostaat wordt gezet duurt het circa 5 minuten alvorens de
eerste vraag uit het opstartmenu (zie hoofdstuk 2.2) verschijnt. Volg het opstartmenu zorgvuldig.
1.3 Aansluitschema:
Het aansluiten gebeurt als volgt:
- De klemmen 1 en 4 zijn bestemd voor de aansluitdraden (de binnenkernen) van de verwarmingkabel.
- De klemmen 2 (nul) & 3 (fase) zijn bestemd voor de stroomtoevoer.
- De klemmen 7 & 8 zijn bestemd voor de aansluiting v/d sensor.
- Op klem 6 kan zowel de aarde van de verwarmingkabel als de aarde
vanuit de meterkast op worden aangesloten. Echter is het te adviseren
wij om deze doorverbinding buiten de thermostaat om te maken (zie
onderstaande afbeeldingen).
Afbeelding 1: aarde aansluiting buiten thermostaat om.
Afbeelding 2: aarde aansluiting via de thermostaat.
2. GEBRUIKSAANWIJZING
2.1 Toetsenverklaring en veldopbouw MAGNUM
Intelligent Control:
Het programmeren gebeurt met behulp van 4 toetsen zijnde:
Middentoetsen: (naar boven en beneden):
- maken van keuzes/instellingen (± of )
Rechtertoets :
- vanuit het hoofdscherm kunt u via deze toets in het menu komen
- een keuze te bevestigen (doorgaan naar een volgend scherm)
- om een (keuze)optie te selecteren ( )
Linkertoets :
- vanuit het hoofdscherm kan men via deze toets in de mode toetreden
- om terug te keren naar vorig scherm of het hoofdscherm ( of X)
De MAGNUM Intelligent Control kent 3 hoofdvelden:
- Opstart menu (zie 2.2) : Opstartmenu/wizard automatisch programma (alleen bij installatie of reset van de thermostaat)
- Mode (zie 2.3) : gebruiksmodus (tijdelijk) wijzigen
- Menu (zie 2.4) : instellingen thermostaat wijzigen
In het hoofdscherm staat Mode (links) en Menu (rechts). Keer na het invoeren van wijzigingen altijd terug naar het hoofdscherm.
2
1
2
1
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resettenMisbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Magnum Intelligent-Control bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Magnum Intelligent-Control in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info