521877
73
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/74
Pagina verder
nl 73
VEROORZAAKT DOOR DE NALATIGHEID OF EEN
ANDERE FOUT VAN MAGELLAN OF DOOR HET
ONACHTZAAM GEBRUIK VAN HET PRODUCT. IN
GEEN GEVAL ZAL MAGELLAN AANSPRAKELIJK
KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR DERGELIJKE
SCHADE, ZELFS ALS MAGELLAN VAN DE
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE
HOOGTE WERD GEBRACHT.
Sommige nationale, provinciale of lokale wetten staan
geen uitsluiting of beperking toe van incidentele schade of
gevolgschade. Bijgevolg is het mogelijk dat de
bovenstaande beperking of uitsluiting voor u niet van
toepassing is.
Deze voorwaarde zal geen invloed hebben op de statutaire
rechten van de koper onder de toepasselijke rechten die
van kracht zijn in de regio van de koper. DE KOPER KAN
ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VARIËREN, AFHANKELIJK
VAN DE LOKATIE WAAR HIJ ZICH BEVINDT.
7. COMPLETE OVEREENKOMST. Deze schriftelijke
garantie is de complete, definitieve en exclusieve
overeenkomst tussen Magellan en de koper met
betrekking tot de kwaliteit van de prestaties van de
goederen en alle eventuele garanties en verklaringen.
DEZE GARANTIE VERMELDT ALLE
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN MAGELLAN MET
BETREKKING TOT DIT PRODUCT. DEZE GARANTIE
VERLEENT U SPECIFIEKE RECHTEN. U KUNT ANDERE
RECHTEN HEBBEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN
AFHANKELIJK VAN UW REGIO (inclusief Richtlijn
1999/44/EG in de lidstaten van de EG) EN BEPAALDE
BEPERKINGEN IN DEZE GARANTIE ZIJN WELLICHT
NIET OP U VAN TOEPASSING.
8. KEUZE VAN WETGEVING. Voor zover dit is
toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt deze
beperkte garantie bepaald door de wetten van Californië,
zonder verwijzing naar conflicten van wetsprincipes of de
conventie van de Verenigde Naties voor Contracten
betreffende de internationale verkoop van goederen, en
zal ten voordele zijn van Magellan, haar opvolgers en
cessionarissen.
Deze garantie heeft geen invloed op de statutaire rechten
van de consument onder de toepasselijke wetten die
gelden in zijn regio, of op de rechten van de klant ten
opzichte van de dealer of wederverkoper die voortvloeien
uit hun aankoopovereenkomst.
Statutaire garantierechten in Frankrijk
Ondanks de garantie die op die manier is verleend, blijft
de verkoper gebonden door het contract met betrekking
tot het gebrek aan conformiteit van het product en elk
latent defect, zoals voorzien in artikelen 1641 tot 1649
van het burgerlijk recht.
Artikel L. 211-4 van de consumentencode bepaalt dat de
verkoper een product moet leveren dat conform het
contract is en de klant een garantie zal bieden in geval van
gebrek aan conformiteit bij levering. De verkoper is ook
aansprakelijk voor elke niet-conformiteit die kan
resulteren uit de verpakking, montage-instructies of uit de
installatie wanneer hij verantwoordelijk was voor de
73

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Magellan ToughCase bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Magellan ToughCase in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info