733253
26
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
Wenn während
des Spülvorgangs schüttelnde und klopfende Geräusche zu hören sind
Das Geschirr ist nicht richtig eingeladen worden.
Der Sprüharm stößt gegen das Geschirr.
Wenn Essensreste auf dem Geschirr zurückbleiben
Das Geschirr ist falsch in den Geschirrspüler geräumt worden, sodass das Spülwasser nicht zu
dem betreffenden Geschirr gelangen konnte.
Der Geschirrkorb ist überladen worden.
Einige Geschirrteile stehen zu dicht beieinander.
Es ist eine sehr kleine Menge an Reinigungsmittel eingefüllt worden.
Es ist ein ungeeignetes Spülprogramm mit zu schwacher Leistung ausgewählt worden.
Der Sprüharm ist mit Essensresten verstopft.
Die Filter sind verstopft.
Die Filter sind nicht richtig eingesetzt worden.
Die Abwasserpumpe ist verstopft.
Prüfen Sie die Freigängigkeit der Sprüharme!
Wenn sich weiße Flecken auf dem Geschirr befinden
Es ist eine sehr kleine Menge an Reinigungsmittel verwendet worden.
Die Dosierung für den Klarspüler steht zu äußerst niedrig.
Es ist trotz der hohen Wasserhärte kein Spezialsalz verwendet worden.
Das System zur Wasserenthärtung steht auf einem zu äußerst niedrigen Stand.
Der Verschlussdeckel für den Salzbehälter ist nicht richtig geschlossen worden.
Es ist ein Reinigungsmittel ohne Phosphate verwendet worden. Verwenden Sie bitte ein
phosphathaltiges Geschirrspülmittel.
Wenn das Geschirr nicht richtig trocken geworden ist
Es ist ein Programm ohne Trocknungsvorgang ausgewählt worden.
Die Dosierung für den Klarspüler ist zu niedrig eingestellt worden.
Das Geschirr ist zu früh ausgeladen worden.
Wenn sich Rostflecken auf dem Geschirr befinden
Die Qualität des gewaschenen Edelstahls ist nicht ausreichend.
Der Salzanteil im Spülwasser ist sehr hoch.
Der Verschlussdeckel für den Salzbehälter ist nicht richtig geschlossen worden.
Während der Befüllung mit Salz sind zu viele Salzkörner in die Seitenteile und den Innenraum
des Geschirrspülers gelangt.
Wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten befugten Kundendienstmonteur, wenn das
Problem auch
26
26

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Luxor GSS 1343-EEN bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Luxor GSS 1343-EEN in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 2,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info