Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
MON
MON
1. [For Cal. YT57]
Pull out the crown to the first click and
turn it until the previous day’s date ap-
pears.
[For Cal. YT58]
Pull out the crown to the first click and
turn it clockwise until the previous day’s
date appears. Then, turn the crown coun-
terclockwise until the previous day of the
week appears.
2. Pull out the crown to the second click
when the second hand is at the 12 o’clock
position.
3. Turn the crown to set the desired date
(and day for Cal. YT58).
4. Turn the crown to set the hour and minute
hands to the desired time.
5. Push the crown back in to the normal po-
sition in accordance with a time signal.
INSTRUCTION MANUAL
CAL. YT57 (RAR SERIES)
CAL. YT58 (RD2 SERIES)
NREYT57C
05-00
®
Unlike mechanical watches or con-
ventional quartz watches, LORUS
KINETIC
®
requires no windup springs
or batteries. Instead, it utilizes
the movement of the wearer as its
power source.
DISPLAY AND CROWN
Hour hand Minute hand
Crown
Second hand
Normal position
First click
Second
click
TIME/CALENDAR SETTING
Hour hand
Minute hand
Crown
Second hand
Normal position
First click
Second
click
Date
Date
Before setting the time, make sure that the
second hand is moving at one-second in-
tervals.
When the watch was purchased,
you may find the crown pulled out
to the second click. In that case,
push it back in to the normal po-
sition, and follow the instructions
below.
[Cal. YT57]
Hour hand Minute hand
Crown
Second hand
Normal position
First click
Second
click
Date
[Cal. YT58]
Day
Day (only for
Cal. YT58)
Notes:
1. For Cal. YT57, do not set the date between
9:00 p.m. and 1:00 a.m. For Cal. YT58, do
not set the day/date between 9:00 p.m.
and 3:00 a.m. Otherwise, the calendar
may not change properly. If it is neces-
sary to set the calendar during that time
period, first change the time to any time
outside it, set the calendar and then reset
the correct time.
2. When setting the hour hand, check that
AM/PM is correctly set. The watch is so
designed that the calendar changes once
a day.
3. When setting the minute hand, advance it
4 to 5 minutes ahead of the desired time
and then turn it back to the exact minute.
4. It is necessary to adjust the date at the
end of February and 30-day months.
POWER RESERVE IN YOUR LORUS
KINETIC WATCH
The electric energy generated while the
watch is worn on your wrist is stored in the
KINETIC ELECTRICITY STORAGE UNIT
(KINETIC E.S.U.). It is a power source
completely different from conventional batteries
for watches, and therefore, this watch does
not require battery replacement.
The watch has been charged fully at the
factory. Normally, therefore, it is not nec-
essary to charge the watch by swinging it.
If you should find the second hand being at
a stop, however, charge the watch follow-
ing the procedure in “How to charge the
watch”.
1. When the watch stops completely, a few
swings will start the second hand moving
at two-second intervals. The watch, how-
ever, will run down shortly, if left untouched.
2. Swing the watch approximately 100 times.
There will be about 12 hours of power
reserve available.
3. Then, wear the watch on your wrist.
* Even if the watch is worn on your wrist, it
will not be charged while your arm is not in
motion.
* It is recommended that, before worn on
your wrist, the watch be swung further un-
til one day of power is reserved. As a guide-
line of recharging, an additional 200 swings,
about 300 swings in total, will reserve one
day of power. It is not necessary to charge
the watch fully, as it is charged automati-
cally while it is worn on your wrist.
POWER RESERVE
NUMBER OF SWINGS
100
300
1 day
6 month
s
FULL
0
12 hours
How to charge the watch
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus YT57 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus YT57 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info