Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
NR1W942
2-95 198L1
Instruction & Warranty Booklet
DIGITAL STOPWATCH
R23 Series (Cal. W942)
HOW TO USE THE STOPWATCH
The stopwatch can measure up to 9 hours, 59
minutes, 59 seconds and 99 in 1100 seconds.
* Even if the stopwatch display is changed to another
while the measurement is in progress, it continues
counting properly. After the stopwatch is used,
however, be sure to reset it as the battery energy
is consumed enormously to shorten the battery
life.
Stopwatch display mark
CHARACTERISTICS
1. Stopwatch: Measures up to 9 hours, 59 minutes,
59 seconds and 99 with 1100 second readout.
Lap time measurement: Up to 9 lap times
can be measured. The lap time difference and
the fastest lap time are calculated and displayed
during the measurement.
2. Time/calendar display: Hour, minutes, seconds,
month, date and day of the week.
Automatic calendar adjustment: Calendar
adjusts automatically for odd and even months
including February of leap years, but not for
February of common years.
Time indication: Changeover between 12-
and 24-hour indications is possible.
3. Daily alarm: The alarm can be set to ring on a
24-hour basis.
4. Dual time: Time of a different time zone can be
set and displayed.
5. Stroke function: The watch can be set to beep
at a selected rate to serve as a pacemaker in
jogging, etc.
6. Countdown timer: Up to 9 hours 59 minutes
and 59 seconds can be set in seconds.
Lap time measurement
“Lap time” refers to an elapsed time required to
cover a given section of the whole distance.
1. At the start of the activity, depress button “D” to
start the stopwatch.
2. At the end of the first lap, depress button “A”.
The first lap time and lap number are displayed,
though the second lap time is being measured
internally.
3. Depress button “A” to release the lap time before
the end of the second lap. The first lap time and
lap number disappear, and the measurement in
progress and “0” are displayed in place of the lap
time and lap number, respectively.
4. At the end of the second lap, depress button “A”.
The second lap time and lap number are dis-
played, though the third lap time is being mea-
sured internally.
5. Measurement and release of the lap time can be
repeated by depressing button “A”.
6. At the end of the activity, follow either of the two
methods below.
a. To display the final lap time, depress button
“A”. Then, depress button “A” to release the
lap time, and depress button “D” to stop the
measurement.
* The time displayed when button “D” is de-
pressed is not the total elapsed time of the
activity, that is, the time that elapsed from
the start until the end of the activity but the
time that elapsed from the start until the
stop of the measurement.
b. To display the total elapsed time of the activi-
ty, depress button “D” to stop the measure-
ment.
7. Depress button “B” to reset the stopwatch.
Stopwatch operation
Depress button “C” to show the stopwatch display.
Start Stop
Restart
Stop
Reset
Accumulate repeatedly by
depressing button “D”.
Accumulated elapsed time measurement
DD D
D
B
Notes:
1. When a lap time measured is the fastest among
the lap times previously measured, a short beep
rings to signal that the memory has been updated
with the new fastest lap time.
2. The lap number counts up to “9”. After “9”, the
number returns to “1”.
While a lap time is being displayed, depress but-
ton “B”. With each depression of the button, the
difference between the displayed lap time and the
previous lap time is displayed in the following
order.
Latest lap time Lap time difference
Fastest lap time
INSTRUCTIONS
for
Cal. W942
BUTTONS AND DISPLAYS
The selection of the display can be made in the
following order with each depression of button “C”.
C
Stopwatch
display
* A flashing display mark indicates that the corre-
sponding function is in use.
Timer
display
C
Time/calendar
display
C
Alarm
display
C
C
Dual time
display
C
Stroke
display
Lap time difference and the fastest lap time
To return to the measurement in progress, depress
button “A”.
Seconds
Alarm mark
D
C
B
A
Minutes
Hour
PM mark
Hour
ST.W
BC
D
A
Minutes
Seconds
1/100 second
PM
Month (Day) Date
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus W942 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus W942 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info