Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
CHARACTERISTICS
1. Time: Hour and minutes are displayed in
the time display. Seconds are displayed
in the second display.
2. Calendar display: Month and date can
be displayed. Calendar adjusts automatically
for odd and even months except February
of leap years.
DISPLAY AND BUTTON OPERATION
Hour MinuteColon
B
A
Button A: Selection of the digits to be
adjusted in the time/calendar
setting function.
Button B:
1) In the time display, each press of button
“B” changes the display as follows:
Time display
(hour & minute)
Calendar display
(month & date)
B
BB
*
Second display
*The calendar display will return to
the time (hour and minute) display
automatically after 3 seconds.
2) Setting the desired digits to be adjusted
in the time/calendar setting function.
Notes:
In the time display, if button “A” is pressed
once, the time display and calendar display
will change alternately every 2 seconds.
* Press button “A” 5 times to return to the
time display.
B
* If button “B” is pressed when the time
and calendar displays are being changed
alternately, the second display will be
shown. If button “B” is pressed again,
the alternately changing displays will appear
again.
* When pressing button “A”, use the tip of
a ball-point pen or something which has
a pointed tip.
HOW TO SET THE TIME AND CALENDAR
1. While the time display is shown, press
button “A” twice. The time/calendar
setting function will be activated displaying
the digit representing the month.
The digits to be adjusted will appear in
the following order with each press of
button “A”.
Month
Date
A
Hour, A/P
A
Minute
A
Time display
(hour & minute)
Hour & minute
A
A
Watch is not
operating
()
Watch starts
operating
()
(
)
Press
twice
*1 *2
2. Press button “B” to set the time and
calendar. One digit is advanced with
each press of button “B”. Digits advance
quickly by keeping the button pressed.
*1 After adjusting the minute digits, press
button “A”. The hour and minute display
will be shown but the watch will not
start operating. (The colon mark stops
flashing)
Press button “B” in accordance with
any exact time signal (on the radio,
TV or telephone). The seconds will
be reset to “00” and start immediately.
*2 When the minute digits need not be
adjusted, press button “A” to return to
the time display.
Notes:
1. While setting the hour, be sure to check
that AM (A)/PM (P) is set correctly.
2. When setting the minutes, be sure to set
the time 1 to 2 minutes ahead and wait for
the time signal to set the time exactly.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus W209 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus W209 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info