Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
1
SPORTS
CHARACTERISTICS
1. Time/calendar display: Hour, minutes,
seconds, month, date and day of the week.
Automatic calendar: Calendar adjusts
automatically for odd and even months
except February of leap years.
Time indication: Changeover between
12- and 24-hour indications is possible.
2. Stopwatch: Measures up to 30 hours
with 1/1,000 second readout.
Split time measurement is available.
3. Countdown timer: Up to 99 hours and
59 minutes can be set in minutes.
4. 3-channel alarm: The alarm can be set
to ring at three different times a day.
Hourly time signal: Can be set to ring
every hour on the hour.
5. Dual time: Time of a different time zone
can be set and displayed.
6. Illuminating light: The light illuminates
the display in the dark.
HOW TO SET THE TIME/CALENDAR
1. Press button “A” to show the time/calendar
display.
2. Press button “B” to show the time/calendar
setting display. The second digits start
flashing.
3. Selection of the digits to be adjusted (flashing)
is made in the following order by pressing
button “C”.
Hour
Seconds
Notes:
1. When setting the hour digits in the 12-
hour indication, check that AM/PM is properly
set. Only “P” (PM) mark is displayed and
there is no indication for the AM setting.
In the 24-hour indication, “24” (24-hour
indication) mark is displayed.
Seconds setting
When the seconds digits are flashing, press
button “D” in accordance with a time signal.
The seconds are reset to “00” and start immediately.
When the seconds count any number from
“30” to “59” and button “D” is pressed, one
minute is added and the seconds are immediately
reset to “00”.
HOW TO USE THE STOPWATCH
The stopwatch can measure up to 30 hours
in 1/1,000 seconds.
* Even if the stopwatch display is changed
to another while the measurement is in
progress, it continues counting properly.
After the stopwatch is used, however, be
sure to reset it as the battery energy is
consumed enormously to shorten the battery
life.
Stopwatch Operation
Start
Stop
Restart
Stop
Accumulated elapsed time measurement
CC C
Press button “A” to show the stopwatch display.
C
D
Reset
Accumulate repeatedly by
pressing button “C”.
2. If the watch is left untouched in the time/
calendar setting display with the digits
flashing, it will automatically return to the
time/calendar display in 2 minutes.
Seconds
MinutesHour
BUTTONS AND DISPLAYS
Month
B
The selection of the display can be made in
the following order with each press of button
“A”.
Stopwatch
display
Time/calendar
display
A
A
A
Timer
display
A
A
Alarm
display
Dual time
display
Seconds
MinutesHour
B
C
Month
“P” (PM)
mark
A
D
Date
Day
C
D
A
B
Stopwatch
display
indicator
1/1,000 seconds
Hour
Minutes
Seconds
Hourly time
signal mark
“P” (PM)
mark Alarm mark
A
D
C
Day
4. Press button “D” to set the flashing digits.
One digit is advanced with each press of
button “D”. Digits except seconds and 12-
/24-hour indication move quickly by keeping
button “D” pressed.
5. After all the adjustments are completed,
press button “B” to return to the time/
calendar display.
12-/24-hour
indication
Date
Month
Minutes
Date
Display
indicators
Alarm
channel
Display
indicators
INSTRUCTION MANUAL
CAL. W110 (RBQ SERIES)
CAL. W111 (RB8 SERIES)
NREW110C
11-99
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus W110 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus W110 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info