Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
FUNCTIES
1. Tijd / kalender display:
Uur, minuut, seconden, datum, dag van de week
en maand.
2. Automatische kalender instelling:
De kalender wordt automatisch ingesteld voor
oneven en even maanden behalve februari van
een schrikkeljaar.
3. Tijdaanduiding: Overschakeling van de 12- naar
de 24 uursindicatie is mogelijk.
4. Stopwatch:
24 uurs stopwatch met 1/100 seconde uitlezing
voor de eerste 40 minuten en daarna met een 1
seconde uitlezing. Tussentijd meting is mogelijk.
5. Alarm:
Het alarm geeft een signaal op de gewenste tijd
gedurende 30 seconden.
6. Uurtijdsignaal:
Kan worden ingesteld op ieder heel uur.
7. Verlichting: (alleen voor kaliber Y735):
Met de verlichting kan het display verlicht worden.
WERKING VAN DISPLAY EN KNOPPEN
[Kal. W136]
[Kal. Z001]
[Kal. Y735/Y736/W190]
[Kal. Y922/Z002/Z003/W140]
Knop A: Keuze van het display.
De keuze wordt gemaakt in onderstaande volgorde:
Tijd/kalender display Stopwatch display
Druk gedurende
2 seconden
op knop A.
Instellen van tijd/kalender Instellen van alarm
Knop B: Kalender (maand, datum en dag) display
in het tijd / kalender display.
Starten / stoppen in de stopwatch
functie.
Keuze van de in te stellen cijfers in de
alarm instelfunctie en de tijd/kalender
instelfunctie.
Knop C:
Alarm display in het tijd/kalenderdisplay.
Tussentijd/Tussentijd vrijgeven/Op nul
zetten in de stopwatch functie.
Instellen van de cijfers in de alarm instel
functie en de tijd / kalender instelfunctie.
Stoppen van het alarm in willekeurig
display.
Knop B met knop C ingedrukt:
In- en uitschakeling van het alarm en het
tijdsignaal.
Knop C met knop B ingedrukt:
Overschakeling van het kalender (maand
en datum) display.
Knoppen B & C:
Alarm test in het tijd / kalender display.
INSTELLEN VAN HET TWEEDE KALENDER
DISPLAY
1.
Druk op knop B totdat het kalender (maand,
datum en dag) display verschijnt. Het kalender
display wordt weergegeven terwijl knop B
ingedrukt wordt gehouden.
Ref. R23 kal. Y922 Ref. RB9 kal. Y736
Ref. R23 kal. Z001 Ref. RE4 kal. W136
Ref. R23 kal. Z002 Ref. RCM kal. W140
Ref. R23 kal. Z003 Ref. RB7 kal. W190
Ref. RVTkal. Y735
2. De maand en datum zullen van plaats wisselen
met iedere druk op knop C terwijl knop B
ingedrukt gehouden wordt.
Maand Dag Datum Datum Dag Maand
* In de 12uurs indicatie, wordt het AM/PM teken
weergegeven. In de 24uurs indicatie is er geen
indicatie.
HET GEBRUIK VAN DE STOPWATCH
1.
Druk op knop A totdat het stopwatch display
verschijnt. (De stopwatch aanduider begint te
knipperen.) De stopwatch kan meten tot
maximaal 24 uur en wordt de eerste 40 minuten
weergegeven in minuten, seconden en 1/100
seconden, daarna in uren, minuten en seconden.
(De 1/100 seconde aanduider gaat knipperen
tijdens de eerste 40 minuten.) Wanneer de meting
langer duurt dan 24 uur zal de stopwatch op nul
worden gezet ˝0:00oo˝ en opnieuw beginnen met
tellen.
2. Zet de cijfers op ˝0:00oo˝ alvorens de stopwatch
te gebruiken. Wanneer de tussentijd en de
stopwatch aanduiders knipperen, druk op knop B
om te controleren of de stop aanduider begint te
knipperen. Druk daarna tweemaal op knop C om
de cijfers op nul te zetten.
3. Bij het meten van een langere periode dient de
stopwatch terug gezet te worden naar het
tijd/kalender display nadat de stopwatch begint te
tellen om een foute berekening te voorkomen.
*Wanneer knop B of C is ingedrukt in het stop-
watch display, zal een enkel signaal klinken om de
werking te bevestigen.
Starten Stoppen Herstarten Stoppen Op nul zetten
Herstarten en stoppen kunnen worden
herhaald door op knop B te drukken.
Starten Tussentijd Tussentijd vrijgeven Stoppen Op nul zetten
Meting en vrijgeven van tussentijd kunnen
worden herhaald door op knop C te drukken.
Starten Finish tijd Stoppen Finish tijd Op nul zetten
van de 1ste van de 2de
deelnemer deelnemer
INSTELLEN VAN HET ALARM
1.
Druk op knop A gedurende 2 seconden om de
alarm instel functie te activeren.(De alarm instel
functie begint te knipperen.)
2. Druk op knop B om het instellen van ˝Uur˝ en
˝Minuut˝ te activeren. Het display verandert in
onderstaande volgorde bij iedere druk op knop B.
Uur instellen Minuut instellen
3. Een knipperend cijfer wordt verhoogd bij iedere
druk op knop C. De cijfers gaan sneller als knop C
ingedrukt gehouden wordt.
4. Nadat alle cijfers zijn ingesteld druk op knop A
om terug te gaan naar het tijd/kalender display.
(Het display gaat direct terug naar het tijd/kalender
display en niet naar de tijd/kalender instelfunctie).
Bij dit product zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.
GARANTIE VOOR
LORUS HORLOGES
LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricage-
fouten gedurende 1 jaar na de datum van aankoop. Binnen deze
termijn worden reparatie of -ter beoordeling van LORUS- vervan-
ging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele
portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.
U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze
garantie beïnvloedt deze rechten niet maar is een toevoeging op
uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de
bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge
tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan
te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het
LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten
Nederland kunt u vinden op de LORUS website; www.lorus.com
Deze garantie is niet van toepassing op:
1. Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door
LORUS uitgevoerde reparaties,
2. De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
3. Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is inge-
vuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.
Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen erkent LORUS
geen verdere aansprakelijkheid. Wend u zich voor service tot uw
LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service
buiten garantie).
Tijd signaal teken
Dag aanduider
Alarm teken
SecondeMinuutUur
EL knop
Uurtijd
signaal teken
Dag aanduider
Alarm teken
Seconde
Minuut
EL knop
Uur
EL knop
Tijd
signaal
teken
Dag aanduider
Alarm teken
Seconde
A
Uur
Minuut
EL knop
Tijd signaal teken
Dag aanduider
Alarm teken
SecondeMinuutUur
Stop aanduider
1/100 seconde
aanduider
Starten/stoppen
1/100 secondenSeconden
Minuten
Tussentijd aanduider
Stopwatch
aanduider
Tussentijd/ Tussen-
tijd vrijgeven/Op nul
zetten
Cumulatief verlopen tijdmeting
Tussentijd meting
Meting tussen twee deelnemers
Finish(Eerste renner)
Finish (Tweede renner)
Alarm instel aanduider
Uur
Minuten
˝A˝(AM)
B
C
AC
B
Kal Y922,Y735,W140,W190 18-09-2003 10:59 Pagina 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus R2371AX9 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus R2371AX9 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,59 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info