411753
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
USB
3
4
Logitech
®
Gaming
Software
InstallInstall
ENGLISH Information: For more information regarding your Logitech
®
device or Logitech support,
consult Logitech's Important Information document or the help system in the Logitech Software.
Or visit Logitech online at www.logitech.com.
ESPAÑOL Información: Para más información sobre el dispositivo Logitech
®
o asistencia de Logitech,
consulte el documento Información importante de Logitech o el sistema de ayuda en el software Logitech.
O visite la página Web de Logitech: www.logitech.com.
FRANÇAIS Informations: Pour plus d'informations sur votre périphérique Logitech
®
ou sur le support Logitech,
consultez le document intitulé Informations importantes ou l'aide en ligne du logiciel Logitech.
Vous pouvez également consulter le site Web de Logitech à l'adresse www.logitech.com.
PORTUGUÊS Informações: Para mais informações relacionadas ao dispositivo Logitech
®
ou ao atendimento
da Logitech, consulte o documento Informações Importantes da Logitech ou o sistema de ajuda
no software da Logitech. Ou visite a Logitech on-line, no endereço www.logitech.com.
1
2
Logitech
®
Gaming
Software
InstallInstall
Gaming
Software
4.5
Logitech
®
G15
Installation
2 7
ENGLISH Install the Logitech
®
Gaming Software first.
ESPAÑOL Instale el software Logitech
®
para juegos.
FRANÇAIS Installez d’abord le logiciel Logitech
®
Gaming.
PORTUGUÊS Instale primeiro o Logitech
®
Gaming Software.
ENGLISH When prompted, insert the USB connector. Then follow the on-screen instructions to complete
the installation.
ESPAÑOL En el momento indicado, conecte el conector USB. A continuación, siga las instrucciones en pantalla
para completar la instalación.
FRANÇAIS Lorsque le système vous y invite, insérez le connecteur USB. Suivez les instructions qui s'affichent à l’écran
pour poursuivre et terminer l'installation.
PORTUGUÊS Quando solicitado, insira o conector USB. Depois siga as instruções na tela para completar a instalação.
ENGLISH You are now ready to play a game. Profiler Software: Device specific settings and adjustments can be
made with the Logitech
®
Profiler (included in the Logitech
®
Software installation).
ESPAÑOL Ya puede empezar a jugar. Logitech Profiler: Logitech
®
Profiler (incluido en la instalación de Logitech
®
Software) permite realizar variaciones en la configuración y ajustes específicos para cada dispositivo.
FRANÇAIS Vous êtes maintenant prêt à jouer. Logiciel Profiler: le dispositif peut être paramétré et réglé
spécifiquement à l’aide de Logitech
®
Profiler (inclus dans l’installation du logiciel Logitech
®
).
PORTUGUÊS Agora você está preparado para jogar um jogo. Software do Profiler: Configurações e ajustes específicos
do dispositivo podem ser feitos com o Logitech
®
Profiler (incluso na instalação do Logitech
®
Software).
1 2
3 4
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Logitech-g15-gaming-keyboard

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Logitech g15 gaming keyboard bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Logitech g15 gaming keyboard in de taal/talen: Engels, Frans, Portugees, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 1,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info