Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/112
Pagina verder
Kopiëren
Afdrukken
Scannen
Problemen
oplossen
Kennisgevingen
Basiskennis
Register
Uitgavebericht
www.lexmark.com
Lexmark X84-X85
Uitgave: juni 2002
De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de
plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG
ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET
BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde
transacties niet toegestaan; het is mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.
Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie
wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's
die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.
Opmerkingen over deze publicatie kunt u richten aan Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740
West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, VS. Voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland stuurt u uw
reacties naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe,
Marlow Bucks SL7 3RQ. De gegevens die u levert, kunnen door Lexmark worden gebruikt of verspreid zonder
dat Lexmark verplicht is u daarvan op de hoogte te brengen. U kunt extra exemplaren aanschaffen van publicaties
die bij dit product horen. Bel hiervoor in de VS 1-800-553-9727. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u
+44 (0)8704 440 044. In andere landen neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze
producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Dergelijke verwijzingen zijn niet
bedoeld om aan te geven dat alleen de betreffende producten, programma's of diensten kunnen worden gebruikt.
In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen
inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is
verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van het gebruik in combinatie met andere producten, programma's
of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant zijn aangegeven.
© Copyright 2001, 2002 Lexmark International, Inc.
Alle rechten voorbehouden
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • papier blijft halverwege in de printer hangen, dit doet die constand. Gesteld op 8-3-2011 om 09:38

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
    • papier blijft halverwege hangen en geeft aan papier controleren en inktpatroon controleren dat heb ik gedaan printer uitgezet maar het blijft hetzelfde de storing komt steeds terug Geantwoord op 18-6-2013 om 08:15

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lexmark X85 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lexmark X85 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Lexmark X85

Lexmark X85 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 111 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info