719362
54
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
SL
Tactile Manicure
Záruka spoločnosti LANAFORM® sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným používaním tohto výrobku. Okrem
iného sa záruka v rámci tohto výroku spoločnosti LANAFORM® nevzťahuje na škody spôsobené chybným nebo
nevhodným používaním či akýmkoľvek chybným užívaním, nehodou, pripojením nedovolených doplnkov,
zmenou realizovanou na výrobku či iným zásahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spoločnosť LANAFORM®
vplyv.
Spoločnosť LANAFORM® nebude zodpovedná za žiadny druh poškodenia príslušenstva (následný alebo
špeciálny).
Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od prvej kúpi pod
podmienkou, že pri reklamácii je treba predložiť doklad o kúpe tohto tovaru.
Po prijatí prístroja ho spoločnosť LANAFORM® opraví alebo vymení v závislosti od prípadu a následne vám
ho vráti. Záručný servis poskytuje iba servisné stredisko spoločnosti LANAFORM®. V prípade, že akúkoľvek
údržbu tohto prístroja zveríte inej osobe ako servisnému stredisku spoločnosti LANAFORM®, táto záruka stráca
platnosť.
54
54

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lanaform LA130508 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lanaform LA130508 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Pools als bijlage per email.

De handleiding is 3,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info