Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
?
Voordat u de service belt...
Controleer de volgende punten voordat u belt voor een reparatie of service...
Bel uw dealer als u de storing niet zelf kunt oplossen.
Tips voor het oplossen van problemen Spaar tijd en geld!
• Hebt u de timer
misschien verkeerd
ingesteld?
• Is de zekering
misschien
doorgeslagen of de
stroomverbreker
ingeschakeld?
• Controleer of dit
wellicht een
vochtluchtje van de
muren, de
vloerbedekking, de
meubels of andere
textielproducten in de
ruimte is.
• Condenswater kan
ontstaan als de
warme lucht in het
lokaal door de
luchtstroom van het
aircosysteem wordt
afgekoeld.
• Dit komt door een
veiligheidsschakeling
van het mechanisme.
• Wacht rustig drie
minuten en het
aircosysteem start.
Het aircosysteem
werkt niet.
In de kamer hangt
een vreemd luchtje.
Het lijkt of er
condenswater uit het
aircosysteem lekt.
Bij opnieuw opstarten
duurt het zoʼn drie minuten
voordat het aircosysteem
ingeschakeld wordt.
Het aircosysteem
koelt of verwarmt
niet echt.
Het aircosysteem
werkt niet echt
geruisloos.
U hoort een krakend
geluid.
Het display van de
afstandsbediening is
wazig of geeft niets
aan.
• Is het luchtfilter
misschien vuil? Zie de
aanwijzingen voor het
reinigen van het
luchtfilter.
• Het is mogelijk dat de
ruimte erg warm was
toen het aircosysteem
voor het eerst werd
ingeschakeld. Laat de
ruimte een tijdje
afkoelen.
• Is de temperatuur
misschien niet goed
ingesteld?
Is de luchtinlaat of de
luchtuitlaat van het
binnenelement mogelijk
geblokkeerd?
• U hoort een geluid als
van stromend water.
- Dit is het geluid van
het koelmiddel freon
dat door het
aircosysteem
stroomt.
• U hoort een geluid als
van perslucht die met
kracht in de lucht
stroomt.
-Dit is het geluid van
het
ontvochtingswater
dat binnen in het
aircosysteem wordt
verwerkt.
Dit geluid ontstaat door
het uitzetten en krimpen
van het frontpaneel e.d.
als gevolg van de
temperatuurwisselingen
in het aircosysteem.
Nadat u het filter hebt
gereinigd, drukt u gelijktijdig
gedurende drie seconden op
de “Timer”-knop en op de ()-
knop van de met een kabel
aangesloten
afstandsbediening.
• Zijn de batterijen
misschien uitgeput?
• Hebt u de batterijen
om (+) en om (-)
ingelegd?
WATERVAST : Het buitenelement van dit aircosysteem is waterbestendig.
Het binnenelement is niet waterbestendig en mag niet echt nat worden.
OPMERKING
Het filterstatuslampje
brandt.
24 Binnenelement
Onderhoud en service
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG UB18 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG UB18 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info